Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków G/B

Grzegorz Naumowicz - Inspektor ds. Ochrony Zabytków

email:

tel. (77) 405 27 54
fax. (77) 472 32 95

pokój nr 22,  I piętro budynku Starostwa Powiatowego
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Stanowisko ds. Ochrony Zabytków (KZ)

§ 37. I. Stanowisko ds. Ochrony Zabytków podlega bezpośrednio Staroście.
II. Do zadań pracownika, zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony zabytków należy prowadzenie następujących spraw należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu:
1. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.):
1) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 (art. 36 ust. 1 pkt. 10),
2) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11),
3) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku (art. 28 pkt 1 i 2),
4) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 3),
5) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 4),
6) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu działań, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 (art. 43 pkt 4 w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11),
7) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1),
2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.):
1) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3),
3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.):
1) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4. Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 r., poz. 849 ze zm.):
1) wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z  art. 217 KPA).
55. Ponadto w zakresie obowiązków inspektora ds. ochrony zabytków pozostają zadania własne Starosty wynikające z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zadania inne tj.:
1) umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie (art. 12 ust. 1),
2) podejmowanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynności zmierzających do zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku w razie braku możliwości usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia (art. 50 ust. 3 i 4),
3) ustanawianie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków (art. 103) oraz wydawanie legitymacji oraz zaświadczeń społecznego opiekuna zabytków (art. 105),
4) koordynowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (art. 88),
5) koordynacja realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami (art. 87),
6) wydawanie opinii i uzgodnień dla inwestycji w obiektach i na terenach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej ustanowionej zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznych do decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) gromadzenie i udostępnianie materiałów ikonograficznych, kartograficznych, literatury itp. związanych z zasobem kulturowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
8) konsultacje planowanych prac przy zabytkach i na terenach objętych ochroną konserwatorską, inspekcje i oględziny terenowe.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2016
  przez: Agnieszka Mołodyńska
 • opublikowano:
  23-03-2016 10:44
  przez: Agnieszka Mołodyńska
 • zmodyfikowano:
  28-02-2017 13:32
  przez: Adrian Kasperski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 4817
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×