Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności G/B

 


Przewodnicząca Zespołu: Kornelia Pośpiech-Góreczna
tel. (77) 405 27 84
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Doktora Judyma 5
e-mail:

Sekretarz Zespołu : Katarzyna Kasprzak
tel. (77) 405 27 85
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Doktora Judyma 5
e-mail:

Inspektor do spraw obsługi osób niepełnosprawnych: Małgorzata Mordarska-Samburska
tel. (77) 405 27 85
47-220 Kędzierzyn - Koźle
ul. Doktora Judyma 5
e-mail:

 


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON),

§ 33. 1. Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący Zespołu, który podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
3. W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:
1. Członkowie Zespołu:
a) przewodniczący,
b) sekretarz,
c) specjaliści działający w ramach składów orzekających:
- przewodniczący składów orzekających – lekarze,
- psycholodzy,
- pedagodzy,
- doradcy zawodowi,
- pracownicy socjalni.
2. Obsługa administracyjna.
4. Członków Zespołu wymienionych w § 33 ust 3 powołuje i odwołuje Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu spośród członków, o których mowa w  § 33 ust 3 wyznacza skład orzekający, w tym przewodniczącego składu orzekającego.
6. Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. , nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych.
7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
    1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności,
    2) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności,
    3) udzielanie informacji o zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń oraz legitymacji,
    4) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach wynikających z orzeczenia,
    5) przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej,
    6) sporządzanie informacji o ilości wydanych ocen przez specjalistów na potrzeby płacowe,
    7) sporządzanie analiz i sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych związanych
z działalnością Zespołu,
    8) wydawanie orzeczeń wydanych przez składy orzekające Zespołu,
    9) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
    10) przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie posiedzenia składu orzekającego dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
    11) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu,
    12)  zakładanie i opisywanie teczek z dokumentacją osobowo-medyczną,
    13) prowadzenie rejestrów dokumentujących pracę Zespołu,
    14) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania  o Niepełnosprawności,
    15)  merytoryczno-techniczne organizowanie składów orzekających,
    16)  sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających,
    17)  przygotowanie i wydawanie kart parkingowych,
    18) przyjmowanie odwołań od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności oraz przekazywanie odwołań do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
19) prowadzenie archiwum Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2017
  przez: Adrian Kasperski
 • opublikowano:
  31-01-2017 13:19
  przez: Adrian Kasperski
 • zmodyfikowano:
  06-12-2018 14:05
  przez: Łukasz Grabowski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 5502
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×