Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu na 2021 rok

Plan pracy Komisji Edukacji i Promocji Powiatu

na rok 2021

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z szeroko pojętą edukacją publiczną
w zakresie działania ponadpodstawowych placówek oświatowych. W szczególności do zadań komisji należą czynności opiniodawcze, doradcze, analityczne dotyczące oświaty, działania bibliotek i czytelni, a także sportu szkolnego oraz wszystkie sprawy związane z szeroko rozumianą promocją Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz rozwojem i promocją kultury fizycznej i turystyki, kulturą i ochroną dóbr kultury, a także współpracą z organizacjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w wyżej wymienionych sprawach.

Termin

Tematyka spotkania

Odpowiedzialni za przygotowanie materiałów, zaproszeni goście

Uwagi

Styczeń

1. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Edukacji i Promocji.

3. Sprawy bieżące.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych.

 

Luty

1. Analiza wynagrodzeń pracowników administracyjno-gospodarczych w jednostkach oświatowych

2. Informacje na temat zabytków na terenie powiatu, ich stanie oraz możliwości wykorzystania w celach edukacyjnych.

3. Sprawy bieżące.

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych.

 

Konserwator zabytków.

Kierownik Wydziału Oświaty.

 

Marzec

1. Informacja na temat naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej.

2. Informacja na temat oferty edukacyjnej szkół.

3. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty.

 

 

I LO

Kwiecień

1. Efektywność działań doradztwa zawodowego w kontekście szkół branżowych.

2. Wykorzystanie środków zewnętrznych w celu podniesienia efektywności kształcenia – udział w projektach.

3. Sprawy bieżące.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Kierownik Wydziału Oświaty.

 

ZSŻŚ

Maj

1. Informacja na temat przygotowanych arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2021/2022.

2. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

3. Szkoły niepubliczne na terenie powiatu.

4. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty.

 

 

Skarbnik Powiatu

 

Kierownik Wydziału Oświaty

 

 

Czerwiec

1. Sport i edukacja – osiągnięcia szkół prowadzonych przez powiat.

2. Walory turystyczne powiatu, promocja zasobów w kontekście nadchodzącego sezonu urlopowego.

Potrzeby w zakresie informacji o nich i promocji.

3. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty.

Wydział Promocji.

 

 

Sierpień

1. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

2. Remonty zrealizowane i potrzeby remontowe.

3. Informacja o wynikach rekrutacji z uwzględnieniem ilości uczniów zamieszkałych poza powiatem.

4. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty

 

Wrzesień

1. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu – opinia komisji.

2. Informacja na temat wyników egzaminów zewnętrznych.

3. Sprawy bieżące.

Skarbnik Powiatu

 

Kierownik Wydziału Oświaty

 

Październik

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku szkolnym 20120/2021.

2. Informacja o sytuacji w szkołach ponadpodstawowych – baza lokalowa, potrzeby inwestycyjne, organizacja zajęć.

3. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty

 

 

ZSTiO

Listopad

1. Analiza wniosków o współorganizację imprez i uroczystości przez Starostwo Powiatowe w roku 2021.

2. Analiza wniosków w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i zabytków.

3. Sprawy bieżące.

Wydział Promocji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

1. Rozliczenie finansowe głównych zadań oświatowych.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok.

3. Podsumowanie pracy komisji w roku 2021.

4. Wnioski do planu pracy na 2022 rok.

5. Sprawy bieżące.

Kierownik Wydziału Oświaty.

Skarbnik Powiatu

 

 

Posiedzenia Komisji Oświaty i Promocji planowane są w czwartki, tydzień przed sesją, godzina 13.00.