Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021 roku

 

Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 30 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Przedmiot kontroli:
Kontrola poprawności wydatkowania dopłaty udzielonej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.08.2021


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: 10-11 oraz 16 czerwca 2021 r.

Przedmiot kontroli:
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.07.2021


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 22 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Przedmiot kontroli:
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Protokół kontroli z dnia 14.05.2021


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: 26 lutego 2021 r.

Przedmiot kontroli: Standaryzacja instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 kwietnia 2021


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 22 lutego do przewidywana data zakończenia kontroli - 30 marca 2021 r.

Przedmiot kontroli:

1.    Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola stosowania procedur przeprowadzania modernizacji
2.    Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2021