Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Strzeleckim, Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Jemielnica, Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Kolonowskie, Gminą Leśnica, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Ujazd i Gminą Zawadzkie zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz służą rozpoznaniu najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 25 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z Subregionem, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź są istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_konsultacje   

b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza  na adres:  

2) Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą się w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz w powiecie strzeleckim w terminie konsultacji.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

Załączniki:

PDFProjekt Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.pdf (2,75MB)
PDFZałącznik nr 1. Diagnoza Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.pdf (3,28MB)
PDFZałącznik nr 2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej.pdf (2,72MB)
PDFZałącznik nr 3. Wykaz projektów strategicznych.pdf (1,65MB)
PDFZałącznik nr 4. Wykaz projektów komplementarnych.pdf (471,50KB)
PDFZałącznik nr 5. Wykaz projektów uzupełniających.pdf (399,02KB)
PDFZarządzenie nr 1 z 24 marca 2022 r.pdf (738,58KB)
PDFZarządzenie nr 2 z 21 kwietnia 2022 r.pdf (320,34KB)

DOCXFormularz uwag do projektu Strategii Subregionu na lata 2021-2030.docx (43,18KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (131,93KB)

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030