Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu za 2021 rok

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022.528 t.j. z dnia 2022.03.04), zwanej dalej „Ustawą”, Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego raport o stanie powiatu.

Art. 30a ust. 6 Ustawy wskazuje, że w debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Jak wskazuje art. 30a ust. 7 Ustawy, mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności zgłoszenia (art. 30a ust. 8 Ustawy).

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 8 Ustawy liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu określono w Uchwale Nr XLVI/388/2018 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2018 roku https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23927/uchwala-xlvi3882018-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-wymogow-raportu-o-stanie-powiatu.pdf

Na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 30 maja 2022 roku odbędzie się debata nad raportem o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Zapowiedź XLIV Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego