Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2023 roku

Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 22 do 27 listopada 2023 r.

Przedmiot kontroli: Przestrzegania w placówce opiekuńczo-wychowawczej standardu opieki i wychowania, zapewnienia standardu usług w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2023


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: od 5 do 24 lipca 2023 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2023


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: 5 czerwca 2023 r. - 14 września 2023 r.

Przedmiot kontroli:
1. Realizacja dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tego tytułu,
2. Realizacja obowiązków zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
3. Realizacja wobec wojewody obowiązków sprawozdawczych i dotyczących przedkładania do zatwierdzenia planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz uzyskiwania zgody na zbycie nieruchomości.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 września 2023


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu

Data rozpoczęcia/zakończenia: 8 lutego 2023 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 marca 2023


Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski

Data rozpoczęcia/zakończenia: 8 - 27 lutego 2023 r.

Przedmiot kontroli: Realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 maja 2023