Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapowiedź LXIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 19.12.2023, g. 13:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe

1.    Otwarcie Sesji i powitanie.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
4.    Informacja na temat protokołu z poprzedniej sesji Rady.
5.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7.    Informacja o kontrolach zewnętrznych realizowanych w Starostwie.
8.    Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
9.    Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej:
a)    odczytanie i uzasadnienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
b)    odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wieloletniej prognozy finansowej,
c)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
10.    Uchwalenie budżetu Powiatu na 2024 r.
a)    odczytanie i uzasadnienie projektu uchwały budżetowej,
b)    odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie budżetu Powiatu na 2024 rok,
c)    odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu do opinii i wniosków poszczególnych Komisji Rady Powiatu,
d)    dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji, głosowanie każdego wniosku osobno,
e)    podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok.
11.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2023 rok,
b)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
c)    w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które finansowane będą z zaliczki przekazanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.,
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego",
e)    w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego",
f)    w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i nagród Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
g)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (działka przy ul. Judyma przyszpitalny obszar parkowy - powiększenie parku miejskiego),
h)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (działka park w Sławięcicach – powiększenie parku miejskiego),
i)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
j)    w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.  
12.    Pisemne interpelacje i zapytania.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Zakończenie Sesji.