Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Infrastruktury Drogowej

Arkadiusz Kryś -  Kierownik Wydziału
Kontakt:
tel. (77) 405 27 73

e-mail:

ul. Plac Wolności 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg w szczególności jezdni i chodników,
 2. systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych, drogowych obiektów mostowych,
 3. przygotowanie planów rzeczowo - finansowych utrzymania, remontów dróg i drogowych obiektów mostowych, modernizacji przepustów, rowów, chodników, poboczy,
 4. nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robot utrzymaniowych i remontowych,
 5. prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontu dróg i drogowych obiektów mostowych,
 6. planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
 7. współdziałanie przy przygotowaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego,
 8. wydawanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym,
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat,
 10. wydawanie decyzji administracyjnych podczas budowy zjazdu,
 11. opiniowanie spraw i zagadnień w zakresie obcych urządzeń w pasie drogowym,
 12. opiniowanie danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt, opiniowanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 13. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 14. przeprowadzanie okresowej kontroli przeglądów pasa drogowego w tym stanu technicznego przepustów, chodników, rowów, poboczy,
 15. przygotowanie danych wyjściowych do projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, remontu i modernizacji przepustów, rowów, poboczy i chodników z przygotowaniem warunków zamówień publicznych na powyższe zadania,
 16. prowadzenia nadzoru i odbioru robót nad zleconymi robotami związanymi z utrzymaniem, budową, remontem i modernizacją: dróg, mostów oraz przepustów, rowów, poboczy i chodników,
 17. wnioskowanie o wprowadzanie ograniczeń bądź o zamykanie obiektów, gdy wymaga tego stan techniczny,
 18. współdziałanie w przygotowaniu i opracowaniu projektów w ramach funduszy pomocniczych,
 19. prowadzenie spraw o odszkodowania w pasie drogowym,
 20. wnioskowanie o zlecanie opracowań dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
 21. współdziałanie przy przygotowaniu zestawień i wszelkich danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych,
 22. współdziałanie przy ustalaniu źródeł zaopatrzenia dla zakupów realizowanych w ramach zakresu działania Wydziału bez stosowania ustawy Prawa Zamówień Publicznych,
 23. gromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni w pasie drogowym,
 24. wykonanie przeglądów stanu sanitarnego oraz technicznego zieleni w pasie drogowym, nadzór nad realizacją wniosków i zleceń z przeglądów stanu technicznego zieleni oraz nad planowanym pielęgnowaniem drzew,
 25. utrzymanie sprawności pojazdów służbowych będących w dyspozycji wydziału,
 26. załatwianie w imieniu zarządcy dróg powiatowych spraw określonych w ustawie o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.