Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B

Plac Wolności 1, II piętro.
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (77) 481 99 57

fax. (77) 483 21 53

e-mail:
e-mail:


Kierownik Wydziału / Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel.: (77) 481 99 57  
Marek Waszkiewicz


Zarządzanie Kryzysowe / Sprawy obronne

tel.: (77) 405 27 65  
Jarosław Krzemiński


Zarządzanie Kryzysowe / Ochrona ludności

tel.: (77) 483 46 06   
Igor Palka


Zarządzanie Kryzysowe / Ochrona ludności

tel.: (77) 481 99 57
Mirosław Połulich


Sprawy zdrowia / Zapewnienia dostępności

tel.: (77) 483 59 54   
Sylwia Grzesik
e-mail:


 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia


1. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia kieruje Kierownik, który pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych oraz Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


2. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia należy w szczególności:


1) w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:


a) prowadzenie i koordynacja działalności planistycznej i prac organizacyjnych w tym związanych z opracowaniem, aktualizacją i weryfikacją Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego zgodności z Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
b) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gmin,
c) udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tworzenia warunków do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem przez odpowiedzialne organy administracji,
d) zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
e) zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
f) gromadzenie i aktualizacja odpowiednich baz danych i innych narzędzi,
g) współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się reagowaniem w zdarzeniach kryzysowych w zakresie wymiany informacji o możliwych zagrożeniach i procedurach postępowania z chwilą ich wystąpienia,
h) organizacja, opracowanie i aktualizacja dokumentacji zespołów doradczych, zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu do spraw ewakuacji i przyjęcia ludności - wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź kryzysów,
i) zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
j) gromadzenie danych dotyczących systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej, wywołań, dysponowania, działań ratowniczych na miejscu zdarzenia i poza miejscem zdarzenia, skutków zdarzenia, współdziałania z podmiotami spoza systemu (KP PSP, KP Policji) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi – służbami,
k) udział w prowadzonych przez Wydział BZK OUW w Opolu i prowadzenie z gminami Powiatu treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania w zakresie prognozowania skażeń wg normy ATP-45B,
l) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym w szczególności dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa i dokumentowanie prac zespołu,
m) nadzorowanie przygotowania organizacyjnego ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratowniczych,
n) planowanie i koordynowanie przygotowania pomocy lekarskiej i społecznej dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności,
o) koordynowanie organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia na terenie Powiatu,
p) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
q) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,
r) opracowywanie i aktualizowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych powiatu,

2) W zakresie spraw obronnych:


a) realizacja określonych przez Wojewodę szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych,
b) przygotowywanie propozycji decyzji Starosty do kierowania realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu,
c) realizacja przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
d) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania w zasadniczym i zapasowym miejscu pracy,
e) koordynacja wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru Powiatu (w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym),
f) współdziałanie z organem administracji wojskowej (WCR) w zakresie organizacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej na obszarze Powiatu,
g) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej,
h) występowanie z wnioskami do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji o przeznaczenie do funkcji kuriera,
i) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW oraz organami gmin w zakresie realizacji zadań doręczania dokumentów powołania, wezwań imiennych i obwieszczeń,
j) organizowanie i prowadzenie treningów akcji kurierskiej administracji publicznej,
k) realizacja zadań w zakresie ćwiczebnego uzupełniania sił zbrojnych,
l) wykonywanie zadań sprawozdawczych i rozliczeniowych,
m) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFP),
n) koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacja w Wydziałach Starostwa zadań operacyjnych ustalonych w POFP,
o) organizowanie systemu stałych dyżurów, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty,
p) organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów i osób funkcyjnych Starostwa Powiatowego w zakresie obowiązków wynikających z zadań w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
q) planowanie zakresu i trybu wsparcia i pełnienie roli powiatowego punktu kontaktowego w ramach HNS /Zadań Państwa - Gospodarza,
r) współdziałanie z organami sił zbrojnych w zakresie czasowego pobytu, lub organizowania rejonów obrony na obszarze Powiatu,
s) organizacja i prowadzenie treningów systemu stałych dyżurów z terenu Powiatu oraz udział w treningach organizowanych przez WBiZK OUW.
t) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
u) występowanie z wnioskiem do szefa WCR o wyłączenie od powszechnego obowiązku obrony Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz osób niezbędnych w realizacji zadań obronnych,
v) organizowanie i współdziałanie z oddziałami sił zbrojnych w doraźnym zaopatrzeniu, w czasie przemarszu, czasowego pobytu lub organizacji rejonu obrony,


3) W zakresie zdrowia należy:


a) nadzór założycielski nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
b) przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładu opieki zdrowotnej,
c) załatwianie interwencji i wniosków mieszkańców Powiatu związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia,
d) przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu na wnioski uprawnionych zakładów pogrzebowych,
e) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w tym uaktualnianie i przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu danych do „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”,
f) prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.: promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną oraz zwalczaniem patologii społecznych w tym: uzależnień alkoholowych, narkomanii, bulimii, anoreksji i sterydów oraz współpraca w tym zakresie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej,
g) współpraca z podmiotami medycznymi podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z terenu Powiatu,
h) opracowywanie i przesłanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego,
i) współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Urzędem Marszałkowskim w zakresie ochrony zdrowia,
j) wydawanie wniosków NFZ serii E-KUZ potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wyjeżdżających za granicę i zasadach ich funkcjonowania,
k) wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok uczelniom wyższym do celów naukowych,
l) realizacja szkoleń z innych działań związanych z profilaktyką prozdrowotną i promocją zdrowia,
m) opracowanie i aktualizacja „Planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”,
n) prowadzenie spraw profilaktycznych programów zdrowotnych w JST.


3. W celu realizacji zadań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na potrzeby zarządzania kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia tworzy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do którego zadań należy:


1) współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, organami samorządowymi mediami i innymi instytucjami w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu,
2) współdziałanie i koordynowanie realizowanych przedsięwzięć przez organy samorządowe, instytucje i służby na obszarze Powiatu,
3) przygotowanie projektów zarządzeń Starosty wprowadzających stan ostrzegawczy i alarmowy w sytuacji zagrożeń obejmujących obszar, co najmniej dwóch gmin,
4) zbieranie, sprawdzanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
5) koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie informacji kierującego działaniem ratowniczym lub koordynatora medycznych działań ratowniczych,
6) współdziałanie z Prezydentem Miasta, Wójtami Gmin i Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Powiatowym Policji, powiatowymi służbami i inspekcjami w pozyskiwaniu informacji o zagrożeniach i podjętych działaniach,
7) współdziałanie z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego spowodowanym rodzajem lub skalą zagrożenia,
8) współdziałanie z sąsiadującymi powiatami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy,
9) koordynowanie systemu powiadomień i ostrzegania oraz alarmowanie ludności przez organy samorządowe,
10) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z terenów zagrożonych, pomoc w zabezpieczaniu ewakuowanej ludności,
11) analiza przebiegu działań ratowniczych, aktualizacji planu zarządzania kryzysowego, a w szczególności zasad postępowania i wyposażania służb reagowania,
12) występowanie z wnioskami o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów udzielania pomocy osobom poszkodowanym,
13) przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej,
14) występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie do Rady Ministrów celem objęcia gmin Powiatu stanem klęski żywiołowej,
15) występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie wsparcia działań pododdziałami sił zbrojnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.


4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Staroście.


5. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4) przeszkolenie pracowników Starostwa w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia,
5) prowadzenie postępowań sprawdzających osób przyjmowanych do pracy w Starostwie w zakresie wydawania poświadczeń (upoważnień) do dostępu do informacji niejawnych,
6) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów.


6. W zakresie spraw związanych z zapewnieniem dostępności:


1) dokonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Starostwa w zakresie ich dostępności,
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług świadczonych przez Starostwo,
3) monitorowanie działalności Starostwa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie działań promujących dostępność,
4) przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z szczególnymi potrzebami,
5) opracowywanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) przedstawianie Staroście bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.