Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B

Plac Wolności 1, II piętro.
47-220 Kędzierzyn-Koźle

fax. (77) 483 21 53

e-mail:
e-mail:


Kierownik Wydziału

tel.: (77) 481 99 57  
Marek Waszkiewicz


Zarządzanie Kryzysowe / Sprawy obronne

tel.: (77) 405 27 65  
Jarosław Krzemiński


Zarządzanie Kryzysowe / Obrona cywilna

tel.: (77) 483 46 06   
Igor Palka


Zarządzanie Kryzysowe

tel.: (77) 481 99 57
Mirosław Połulich


Sprawy zdrowia

tel.: (77) 483 59 54   
Sylwia Grzesik
e-mail:


 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia.

Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia kieruje Kierownik, który pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.

Do zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) w zakresie obrony cywilnej:

a) prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych,

b) ustalenie zadań w zakresie OC dla organów samorządowych, instytucji, służb i inspekcji powiatowych,

c) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,

d) opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu i uzgadnianie planów obrony cywilnej gmin,

e) zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

f) nadzorowanie przygotowania organizacyjnego ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratowniczych,

g) planowanie i koordynowanie przygotowania pomocy lekarskiej i społecznej dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności,

h) koordynowanie organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia na terenie Powiatu,

i) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gmin,

j) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,

k) ustalanie i aktualizacja wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

2) w czasie zagrożenia bezpieczeństwa:

a) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

b) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności,

c) koordynowanie prowadzenia akcji ratunkowych,

d) koordynowanie i nadzór nad udzielaniem poszkodowanym pomocy medycznej, zakwaterowania i żywności,

e) nadzór nad organizowaniem ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, żywności i pasz, a także ujęć wody pitnej,

f) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych,

g) doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

h) doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

i) koordynowanie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) w czasie planowania i zapobiegania:

- koordynacja przedsięwzięć planistycznych związanych z opracowaniem, aktualizacją i weryfikacją Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego zgodności z „Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz „Planem Obrony Cywilnej”,

- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gmin,

- udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tworzenia warunków do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem przez odpowiedzialne organy administracji,

- zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,

- gromadzenie i aktualizacja odpowiednich baz danych i innych narzędzi,

- współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się reagowaniem w zdarzeniach kryzysowych w zakresie wymiany informacji o możliwych zagrożeniach i procedurach postępowania z chwilą ich wystąpienia,

- organizacja, opracowanie i aktualizacja dokumentacji zespołów doradczych, zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu do spraw ewakuacji i przyjęcia ludności - wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź kryzysów,

- gromadzenie danych dotyczących systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej, wywołań, dysponowania, działań ratowniczych na miejscu zdarzenia i poza miejscem zdarzenia, skutków zdarzenia, współdziałania z podmiotami spoza systemu (KP PSP, KP Policji) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi – służbami,

- udział w prowadzonych przez WBiZK OUW i prowadzenie z gminami Powiatu treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania,

- opracowanie projektów zarządzeń Starosty, Regulaminu, planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz składu osobowego Zespołu,

- współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej,

- opracowywanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

b) w czasie zagrożenia sytuacją kryzysową - reagowania i odbudowy:

- w celu realizacji zadań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na potrzeby zarządzania kryzysowego Wydział tworzy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, organami samorządowymi mediami i innymi instytucjami w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu,

- współdziałanie i koordynowanie realizowanych przedsięwzięć przez organy samorządowe, instytucje i służby na obszarze Powiatu,

- przygotowanie projektów zarządzeń Starosty wprowadzających stan ostrzegawczy i alarmowy w sytuacji zagrożeń obejmujących obszar, co najmniej dwóch gmin,

- zbieranie, sprawdzanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,

- koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie informacji kierującego działaniem ratowniczym lub koordynatora medycznych działań ratowniczych,

- współdziałanie z Prezydentem Miasta, Wójtami Gmin i Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Powiatowym Policji, powiatowymi służbami i inspekcjami w pozyskiwaniu informacji o zagrożeniach i podjętych działaniach,

- współdziałanie z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego spowodowanym rodzajem lub skalą zagrożenia,

- współdziałanie z sąsiadującymi powiatami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy,

- koordynowanie systemu powiadomień i ostrzegania oraz alarmowanie ludności przez organy samorządowe,

- koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z terenów zagrożonych, pomoc w zabezpieczaniu ewakuowanej ludności,

- analiza przebiegu działań ratowniczych, aktualizacji planu zarządzania kryzysowego, a w szczególności zasad postępowania i wyposażania służb reagowania,

- występowanie z wnioskami o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów udzielania pomocy osobom poszkodowanym,

- przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej,

- występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie do Rady Ministrów celem objęcia gmin Powiatu stanem klęski żywiołowej,

- występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie wsparcia działań pododdziałami sił zbrojnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,

4) w zakresie spraw obronnych:

a) realizacja określonych przez Wojewodę szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych,

b) przygotowywanie propozycji decyzji Starosty do kierowania realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu,

c) realizacja przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,

d) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania w zasadniczym i zapasowym miejscu pracy,

e) koordynacja wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru Powiatu (w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym),

f) organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych z kierownikami wydziałów, kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, straży i inspekcji,

g) współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU) w zakresie organizacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej na obszarze Powiatu,

h) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej,

i) występowanie z wnioskami do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie do funkcji kuriera,

j) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW oraz organami gmin w zakresie realizacji zadań doręczania dokumentów powołania, wezwań imiennych i obwieszczeń,

k) organizowanie i prowadzenie treningów akcji kurierskiej administracji publicznej,

l) realizacja zadań w zakresie ćwiczebnego uzupełniania sił zbrojnych,

m) wykonywanie zadań sprawozdawczych i rozliczeniowych,

n) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFP),

o) koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacja w Wydziałach Starostwa zadań operacyjnych ustalonych w POFP,

p) organizowanie systemu stałych dyżurów, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty,

q) organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów i osób funkcyjnych Starostwa Powiatowego w zakresie obowiązków wynikających z zadań w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,

r) planowanie zakresu i trybu wsparcia i pełnienie roli powiatowego punktu kontaktowego w ramach HNS /Zadań Państwa - Gospodarza,

s) współdziałanie z organami sił zbrojnych w zakresie czasowego pobytu, lub organizowania rejonów obrony na obszarze Powiatu,

t) organizacja i prowadzenie treningów systemu stałych dyżurów z terenu Powiatu oraz udział w treningach organizowanych przez WBiZK OUW.

u) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

v) reklamowanie od powszechnego obowiązku obrony Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz osób niezbędnych w realizacji zadań obronnych,

5) w czasie mobilizacji i wojny:

a) organizowanie doręczania dokumentów powołania, wezwań do wykonywania świadczeń oraz obwieszczeń o mobilizacji sił zbrojnych do organów gmin,

b) rozliczanie doręczania dokumentów powołania,

c) organizowanie i współdziałanie z oddziałami sił zbrojnych w doraźnym zaopatrzeniu, w czasie przemarszu, czasowego pobytu lub organizacji rejonu obrony,

d) uzupełnianie jednostek wojskowych w wyniku poniesionych strat,

6) do zadań Wydziału w zakresie zdrowia należy w szczególności:

a) nadzór założycielski nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

b) przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładu opieki zdrowotnej,

c) załatwianie interwencji i wniosków mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia,

d) przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu na wnioski uprawnionych zakładów pogrzebowych,

e) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w tym uaktualnianie i przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu danych do „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”,

f) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,

g) prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.: promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną oraz zwalczaniem patologii społecznych w tym: uzależnień alkoholowych, narkomanii, bulimii, anoreksji i sterydów oraz współpraca w tym zakresie z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej,

h) opracowywanie rocznego planu pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego,

i) współpraca z podmiotami medycznymi podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,

j) opracowywanie i przesłanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego,

k) współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Urzędem Marszałkowskim w zakresie ochrony zdrowia,

l) wydawanie wniosków NFZ serii E-KUZ potwierdzających posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wyjeżdżających za granicę i zasadach ich funkcjonowania,

m) wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok uczelniom wyższym do celów naukowych,

n) realizacja szkoleń z innych działań związanych z profilaktyką prozdrowotną i promocją zdrowia,

o) opracowanie i aktualizacja „Planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”,

p) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego planu przygotowywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

q) prowadzenie spraw profilaktycznych programów zdrowotnych w JST.

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

4) przeszkolenie pracowników Starostwa w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia,

5) prowadzenie postępowań sprawdzających osób przyjmowanych do pracy w Starostwie w zakresie wydawania poświadczeń (upoważnień) do dostępu do informacji niejawnych,

6) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów.