Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowo - Budżetowy G/B

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: 
fax. (77) 472 32 95

 


Ewa Krahl  - Kierownik Wydziału, Skarbnik Powiatu
tel.: (77) 405 27 44    ( pokój nr. 1, parter )


Katarzyna Kasprzak-Dźyberti - Obsługa księgowa wydatków starostwa
tel.: (77) 405 27 47    ( pokój nr. 12, parter )


Andrea Madeja - Obsługa sprawozdawczości, środki trwałe
tel.: (77) 405 27 46    ( pokój nr. 13, parter )


Anna Kasperska - Obsługa księgowa dochodów starostwa
tel.: (77) 405 27 61    ( pokój nr. 3, parter


Dominika Główka - Obsługa księgowa dochodów starostwa
tel.: (77) 405 27 61
   ( pokój nr. 3, parter )
 


Barbara Lis - Obsługa księgowa dochodów starostwa
tel.: (77) 405 27 33    ( pokój nr. 11, parter )
 


Beata Kusz - Obsługa księgowa budżetu powiatu
tel.: (77) 405 27 45    ( pokój nr. 2, parter )
 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:


Wydział Finansowo – Budżetowy (FN),

§ 16. 1. Wydziałem Finansowo – Budżetowym kieruje Skarbnik Powiatu będący jednocześnie kierownikiem Wydziału Finansowo - Budżetowego przy pomocy jednego zastępcy.
2. Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należy w szczególności:
1) obsługa finansowo – księgowa Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) obsługa finansowo – księgowa Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Starostwa i Powiatu,
4) opracowanie projektów uchwał budżetowych,
5) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości Starostwa,
6) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej:
a) bieżącą i sprawdzającą kontrolę finansową,
b) sprawdzającą kontrolę operacji gospodarczych Starostwa stanowiących przedmiot księgowości,
7) dekretowanie, numerowanie oraz księgowanie dowodów księgowych,
8) windykacja należności oraz pokrywanie zobowiązań,
9) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych podlegających umorzeniu w okresie dłuższym jak rok budżetowy,
11) nadzór nad windykacją należności w celu niedopuszczenia do przedawnienia lub prekluzji,
12) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów, należności budżetowych i Skarbu Państwa,
13) wystawianie faktur VAT z zakresu spraw prowadzonych przez Starostwo Powiatowe,
14) kontrola gospodarki kasowej,
15) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie,
16) rozliczenie krajowych i zagranicznych kosztów podróży,
17) rozliczanie inwentaryzacji,
18) wypłacanie należności za wykonane świadczenie osobiste i ryczałtu za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego z chwilą ich zakończenia na podstawie wezwania do wykonania   świadczenia   w   oparciu   o   obowiązujące   przepisy   i   procedury oraz o przedstawione zestawienie przez WZKiZ,
19) koordynowanie czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT w celu złożenia prawidłowej zbiorczej deklaracji VAT do właściwego (podatkowego) Urzędu Skarbowego w imieniu Powiatu,
20) przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych informacji w zakresie szczegółowego zestawienia zakupów i sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ewidencja zakupów i sprzedaży) oraz innych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).