Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowo - Budżetowy G/B

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: 
fax. (77) 472 32 95

 

Ewa Krahl - Kierownik Wydziału, Skarbnik Powiatu
tel.: (77) 405 27 44    (pokój nr.1, parter)


Andrea Madeja - Zastępca Kierownika Wydziału
tel.: (77) 405 27 46    (pokój nr.13, parter)


Beata Kusz - Inspektor (obsługa księgowa budżetu powiatu)
tel.: (77) 405 27 45    (pokój nr.2, parter)


Agnieszka Ciąglewicz - Inspektor (obsługa sprawozdawczości, środki trwałe) 
tel.: (77) 405 27 46    (pokój nr. 13, parter)


Monika Trawińska - Inspektor (obsługa księgowa wydatków starostwa)
tel.: (77) 405 27 47    (pokój nr. 12, parter)


Dagmara Kowalczyk-Rąbalska - Inspektor (obsługa księgowa wydatków starostwa)
tel.: (77) 405 27 47    (pokój nr. 12, parter)


Katarzyna Kasprzak-Dżyberti - Inspektor (obsługa księgowa wydatków starostwa) 
tel.: (77) 405 27 47    (pokój nr. 12, parter)


Anna Kasperska - Inspektor (obsługa księgowa dochodów starostwa)
tel.: (77) 405 27 61    (pokój nr. 3, parter)


Dominika Główka - Inspektor (obsługa księgowa dochodów starostwa)
tel.: (77) 405 27 61    (pokój nr. 3, parter)


Danuta Czajkowska - Inspektor (obsługa księgowa dochodów starostwa)
tel.: (77) 405 27 13    (pokój nr. 11, parter)


Aleksandra Zawadzka - Podinspektor (obsługa księgowa dochodów starostwa)
tel.: (77) 405 27 33    (pokój nr. 11, parter)


Barbara Lis - (obsługa księgowa dochodów starostwa)
tel.: (77) 405 27 33    (pokój nr. 11, parter)


 

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:


Wydział Finansowo – Budżetowy (FN),

§ 16. 1. Wydziałem Finansowo – Budżetowym kieruje Skarbnik Powiatu będący jednocześnie kierownikiem Wydziału Finansowo - Budżetowego przy pomocy jednego zastępcy.
2. Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należy w szczególności:
1) obsługa finansowo – księgowa Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) obsługa finansowo – księgowa Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Starostwa i Powiatu,
4) opracowanie projektów uchwał budżetowych,
5) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości Starostwa,
6) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej:
a) bieżącą i sprawdzającą kontrolę finansową,
b) sprawdzającą kontrolę operacji gospodarczych Starostwa stanowiących przedmiot księgowości,
7) dekretowanie, numerowanie oraz księgowanie dowodów księgowych,
8) windykacja należności oraz pokrywanie zobowiązań,
9) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych podlegających umorzeniu w okresie dłuższym jak rok budżetowy,
11) nadzór nad windykacją należności w celu niedopuszczenia do przedawnienia lub prekluzji,
12) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów, należności budżetowych i Skarbu Państwa,
13) wystawianie faktur VAT z zakresu spraw prowadzonych przez Starostwo Powiatowe,
14) kontrola gospodarki kasowej,
15) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie,
16) rozliczenie krajowych i zagranicznych kosztów podróży,
17) rozliczanie inwentaryzacji,
18) wypłacanie należności za wykonane świadczenie osobiste i ryczałtu za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego z chwilą ich zakończenia na podstawie wezwania do wykonania   świadczenia   w   oparciu   o   obowiązujące   przepisy   i   procedury oraz o przedstawione zestawienie przez WZKiZ,
19) koordynowanie czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT w celu złożenia prawidłowej zbiorczej deklaracji VAT do właściwego (podatkowego) Urzędu Skarbowego w imieniu Powiatu,
20) przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych informacji w zakresie szczegółowego zestawienia zakupów i sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ewidencja zakupów i sprzedaży) oraz innych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).