Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budownictwa i Architektury G/B

Dz.U. dnia 15 grudnia 2020r. Poz.2255 Ustawa z dnia 9 grudnia 2020r.

Art. 15zzzzzn. 1. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony.Wydział Budownictwa i Architektury
Plac Wolności 13 pok. nr 20 ( I piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Lesław Grzybek - Kierownik Wydziału
tel. (77) 40 52 722
fax. (77) 472 32 95

Joanna Łannik - Zastępca Kierownika Wydziału
tel. (77) 40 52 724

w sprawach wszczętych i niezakończonych:
Bianca Cristofoli-Zeljaś - Starszy Inspektor tel. (77) 40 52 711
Agnieszka Sas – Podinspektor tel. (77) 40 52 711
Andrzej Tokarczyk - Inspektor tel. (77) 40 52 721
Marta Szarek – Inspektor tel. (77) 40 52 723
Robert Czarnecki - Inspektor tel. (77) 40 52 723


 

UWAGA!
Prosimy o nieskładanie wniosków i uzupełnień poprzez adres e-mail - wnioski takie nie będą rozpatrywane.

 

Składanie wniosków i uzupełnień drogą elektroniczną wyłącznie poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP:

Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu (kedzierzyn-kozle.pl)


Wzory wniosków, formularzy do pobrania:
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Budownictwa i Architektury


NUMERY KONT:

 • Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  Bank PKO SA w Kędzierzynie-Koźlu
  nr konta: 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623

opłata z tytułu:
- wydania dziennika budowy

 

 • Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Finansowy 
  Bank PKO BP SA o/Kędzierzyn-Koźle
  nr konta: 79 1020 5226 0000 6902 0794 1836
   

opłata skarbowa z tytułu:
- pozwolenia na budowę (wydanie, przeniesienie, zmiana)
- pozwolenia na rozbiórkę
- pełnomocnictwo
- zaświadczenie
- klauzula ostateczności


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Wydział Budownictwa i Architektury (BA)

§ 23. 1. Wydziałem Budownictwa i Architektury kieruje Kierownik.

2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wójtowi, Prezydentowi albo organowi, który wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 2. udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu zgody właściwego ministra,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
 4. nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
 5. wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
 6. nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
 8. wzywanie do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty do zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
 9. wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
 10. nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia,
 11. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
 12. wzywanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę,
 13. nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku skompletowania projektu budowlanego, uzupełnienia o brakujące opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz usunięcia stwierdzonych w projekcie nieprawidłowości,
 14. wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 15. wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych warunków jakie muszą być spełnione przy realizacji budowy i po jej zakończeniu,
 16. wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzaniu projektu budowlanego,
 17. wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 18. wydawanie decyzji uchylających decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 19. wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
 21. prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 22. przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych, a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 23. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora,
 24. wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określanie warunków korzystania z tego prawa,
 25. przekazywanie do organu wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę,
 26. przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
 • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz  z tym projektem,
 • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 3. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych,
 4. wydawanie zaświadczeń o udziale robót na rzecz budownictwa mieszkaniowego dla rozliczeń podatku VAT ze stawką 0 %,
 5. wydawanie zaświadczeń o powierzchni lokalu mieszkalnego,
 6. podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji i o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa,
 7. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów wniosków i decyzji przedsięwzięć, dla których wymagane jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa,
 8. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 9. pobieranie opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 10. obsługa bazy danych z zakresu oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów oraz planowanych przedsięwzięć,
 11. prowadzenie ujednoliconej ewidencji zgłoszeń,
 12. prowadzenie i udostępnianie na BIP rejestrów wskazanych w ustawie Prawo budowlane,
 13. udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
 14. udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
 15. przekazywanie informacji w formie kopii wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę do organów podatkowych właściwych w sprawach podatku od nieruchomości,
 16. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dla celów statystycznych,
 17. wydawanie dzienników budowy i prowadzenie ewidencji wydawanych dzienników,
 18. wydawanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 19. prowadzenie rejestrów wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 20. prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 21. wydanie do organów wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych i rejestrów zezwoleń na inwestycje drogowe w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
 22. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych,
 23. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 24. prowadzenie rejestrów wniosków i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.