Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

Wydział Budownictwa i Architektury

-        Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

-        Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

-        Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

-        Rejestr decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 

Wydział Finansowo-Budżetowy

-        Rejestr sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług

-        Rejestr opłat w zakresie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa

-        Rejestr not odsetkowych

-        Rejestr wystosowanych pozwów, nakazów zapłaty, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków egzekucyjnych

-        Ewidencja gruntów Skarbu Państwa (nieruchomości)

-        Ewidencja środków trwałych

-        Ewidencja wezwań do zapłaty

-        Ewidencja umów i porozumień

-        Ewidencja przebiegu pojazdów i umów na przejazdy prywatnymi samochodami do celów służbowych

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

-        Ewidencja gruntów i budynków

-        Rejestr cen i wartości nieruchomości

 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji

-        Ewidencja ilościowa przedmiotów niskocenowych

-        Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

-        Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

-        Pozostałe umowy

-        Rejestr zamówień publicznych

-        Rejestr wydanych ksiąg inwentarzowych

-        Rejestr wydanych ksiąg druków ścisłego zarachowania
 

Wydział Komunikacji i Transportu

-        Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców (działalność regulowana)

-        Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (działalność regulowana)

-        Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

-        Ewidencja wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

-        Ewidencja wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

-        Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

-        Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty

-        Ewidencja instruktorów nauki jazdy

-        Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

-        Ewidencja wydanych zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,  

-        Ewidencja pojazdów

-        Ewidencja kierowców

 

Wydział Organizacyjny

-        Rejestr zarządzeń Starosty Powiatu

-        Rejestr skarg i wniosków

-        Rejestr uchwał Rady Powiatu

-        Rejestr wniosków i interpelacji radnych

-        Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

-        Rejestr kancelaryjny korespondencji przychodzącej

-        Rejestr kancelaryjny korespondencji nadawczej

 

Wydział Promocji

-        Ewidencja stowarzyszeń

-        Ewidencja Klubów Sportowych

-        Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

-        Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

-        Wykaz Fundacji

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

-       Rejestr sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb

-       Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

-       Rejestr zwierząt podlegającym ograniczeniom przewozowym

-       Rejestr map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w obrębie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

-       Ewidencja wydanych kart wędkarskich

-       Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych

-       Ewidencja decyzji z zakresu administrowania łowiectwem

-       Ewidencja decyzji z zakresu usuwania drzew i krzewów

-       Ewidencja decyzji w zakresie gospodarki odpadami

-       Ewidencja decyzji/zawiadomień w zakresie geologii

-       Ewidencja decyzji/pozwoleń zintegrowanych

-       Ewidencja pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

-       Ewidencja zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia

-       Ewidencja pozwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji

-       Ewidencja pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza
 

Zespół ds Kadr i Płac

-        Rejestr upoważnień

-        Ewidencja delegacji służbowych

-        Listy płac


Inspektor Ochrony Danych:

-       Rejestr czynności przetwarzania

-       Rejestr kategorii czynności przetwarzania