Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej

 Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015.r. poz. 2058, z 2016 r. poz.34, 352 ).


Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego,
  • informacje będące w posiadaniu Starostwa, a nie znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek (DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx (14,13KB)) Wniosek można kierować drogą listową na adres Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • wglądu do dokumentów urzędowych w obecności pracownika Starostwa,
  • wstępu na posiedzenia Sesji Rady Powiatu (o terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się na stronie internetowej i BIP-ie),
  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniana w tym terminie, podmiot powiadamia o powodach oraz o terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Starostwo powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.