Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania publiczne Powiatu

ZADANIA PUBLICZNE POWIATU
(art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

-        edukacji publicznej,

-        promocji i ochrony zdrowia,

-        pomocy społecznej,

-        polityki prorodzinnej,

-        wspierania osób niepełnosprawnych,

-        transportu zbiorowego i dróg publicznych,

-        kultury i ochrony dóbr kultury,

-        kultury fizycznej i turystyki,

-        geodezji, kartografii i katastru,

-        gospodarki nieruchomościami,

-        administracji architektoniczno-budowlanej,

-        gospodarki wodnej,

-        ochrony środowiska i przyrody,

-        rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

-        porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

-        ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

-        przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

-        ochrony praw konsumenta,

-        utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

-        obronności,

-        promocji powiatu,

-        współpracy z organizacjami pozarządowymi

-        wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 2.  Do zadań powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.