Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druki i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych


PDFRegulamin po zmianach_uchwała ZP_112_485_2017_05.09.2017.pdf


Uchwała Nr 86/392/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.

PDFREGULAMIN_uchwała ZP 86_392_2017.pdf
PDFWNIOSEK_zał 1 uchwały ZP 86_392_2017.pdf
DOCXwniosek_2017 zał 1.docx
PDFPOROZUMIENIE_zał 2 uchwały ZP 86_392_2017.pdf
DOCXporozumienie_2017_zał 2.docx
PDFSPRAWOZDANIE_zał 3 uchwały ZP 86_392_2017.pdf
DOCXsprawozdanie 2017_zał 3.docx


Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Poniżej nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.


W załączonym pliku znajduje się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 03 września 2016 r.
Wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczą realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert ("zwykłych" konkursów i konkursów z regrantingiem - oddzielne formularze) albo w trybach, o których mowa w art. 11a- 11c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395).
Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

PDFRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf
 


W załączonym pliku znajduje się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Uproszczony wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 (tzw. „mały grant”), znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.,), obowiązuje od 10 maja 2016 r.
PDFRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.pdf

 


Poniższe rozporządzenie obowiązuje dla wniosków złożonych przed 03.09.2016.

W załączonym pliku znajduje się  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania:
PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania