Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa G

Andrzej Gądek - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 88
 

Aleksandra Prochera - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 87
 

Aleksandra Krasicka - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 87
 

Sebastian Rabiej - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 89
 

Daniel Mochnik - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 89
 

ul. Doktora Judyma 5 (II Piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:
fax. (77) 472 32 95

Wszelką korespondencję, do Wydziału, można kierować na adres:
1. 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13
2. składać osobiście w kancelarii w budynku głównym Starostwa - pokój 27 I piętro budynku
3. przesłać drogą elektroniczną w oparciu o platformę ePUAP na adres: /SPKK/SkrytkaESP

 

- Druki, wnioski, formularze oraz katalog usług świadczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów.


tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Krasicka   e-mail: 
                                  

 1. Udzielenie zezwolenia określającego kierunek rekultywacji i zagospodarowania terenów rolnych;
 2. Udzielanie decyzji stwierdzającej zakończenie rekultywacji terenów rolnych;
 3. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
 4. Wydawanie, wymiana, wydanie duplikatu karty wędkarskiej;
 5. Udzielanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych;

tel. (77) 405 27 87 ( pokój nr 17, II piętro )
Aleksandra Prochera   e-mail: 

                                    

 1. Udzielanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia;
 3. Rejestracja zwierząt egzotycznych,

tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Sebastian Rabiej   e-mail: 

                         

 1. Udzielanie zezwoleń na wyłączanie użytków rolnych z produkcji rolniczej;
 2. Udzielanie pozwolenia zintegrowanego,

tel. (77) 405 27 89 ( pokój nr 14, II piętro )
Daniel Mochnik   e-mail: 
                          

 1. Udzielanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
 2. Wydawanie zaświadczeń w odniesieniu do UPUL,

tel. (77) 405 27 88 ( pokój nr 16, II piętro )
Andrzej Gądek   e-mail: 
                         

 1. Udzielanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 2. Udzielanie zezwolenia na zbieranie odpadów;
 3. Udzielanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 4. Postępowania administracyjne wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, będące w kompetencji Starosty jako organu administracji geologicznej

- Wystarczy oświadczenie, aby wyłączyć grunt z polowania.

Uchwała antysmogowa dla województwa opolskiego przyjęta

Program ochrony powietrza – akty archiwalne


Pozwolenia zintegrowane udzielone przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. numer Śr.6222.7.2.2016 ujednolicający tekst pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku, instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt na terenie „Cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13, udzielonego spółce Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6 dla Zakładu produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 września 2006 r. numer Śr.7645/2/2006 dla Cukrowni „CEREKIEW” Spółka Akcyjna w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13 zmienioną decyzją z dnia 31 grudnia 2007 roku numer Śr.7645-4/2007, z której prawa i obowiązki zostały przeniesione decyzją Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 maja 2008 roku numer Śr.7645-1/2008, na rzecz Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, oraz zmienioną decyzją z dnia 20 grudnia 2010 roku numer Śr.7645-4/2010, decyzją z dnia 31 lipca 2012 roku numer Śr.6222.4.1.2012, decyzją z dnia 18 listopada 2014 roku numer Śr.6222.5.2.2014, decyzją z dnia 10 grudnia 2015 roku numer Śr.6222.4.4.2015 oraz decyzją z dnia 25 maja 2016 roku numer Śr.6222.6.2.2016.

Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. numer Śr.6222.3.7.2015 udzielająca Spółce pod firmą Südzucker Polska Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Muchoborska 6, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych - instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych - pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj.: z instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych (cukru) z surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę oraz instalacji do spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MWt znajdującej się na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Cerekiew” w Ciężkowicach, ul. Fabryczna 13.

Zmiany pozwolenia zintegrowanego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w Menu Podmiotowym w zakładce Ogłoszenia / Ochrona Środowiska / Inne sprawy


ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 59/260/2020 ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu:


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ŚR)

 

§22.

1. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kieruje Kierownik, pełniący jednocześnie funkcję Geologa Powiatowego.

2. Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

1) w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne:

 1. zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji statutu spółki wodnej,

 2. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń oraz terminów ich spełnienia dla osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona,

 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

 4. orzekanie w drodze decyzji o nieważności uchwał organów spółki w całości lub w części,

 5. możliwość wstrzymania wykonania uchwały, w razie stwierdzenia jej nieważności,

 6. możliwość rozwiązania w drodze decyzji Zarządu spółki w przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd spółki prawa oraz wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki,

 7. możliwość ustanowienia w drodze zarządu komisarycznego spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok,

 8. możliwość rozwiązania w drodze decyzji spółki wodnej,

 9. wyznaczenie likwidatora spółki wodnej i określenie jego wynagrodzenia na koszt spółki,

 10. występowanie z wnioskiem o skreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

2) w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

 1. opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i uaktualnianie go nie rzadziej, niż co 4 lata,

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia — pozwolenia zintegrowanego,

 3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,     z pominięciem instalacji na wytwarzanie odpadów,

 4. możliwość ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

 5. udzielanie w drodze decyzji pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i na wytwarzanie odpadów,

 6. możliwość nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska (negatywnie oddziałujący na środowisko) w drodze decyzji obowiązku: ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; przywrócenie środowiska do stanu właściwego,

 7. ochrona powierzchni ziemi,

 8. nakładanie w drodze decyzji obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego przez prowadzącego instalację -        w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

 9. możliwość zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego NFOŚ i GW, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązków, o których mowa w pkt 6,

 10. przyjmowanie i analiza wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust l, 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez WIOŚ lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,

 12. możliwość nałożenia w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1—3 ustawy POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,

 13. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust I , 2 i 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska  jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

 14. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dofinansowania z budżetu powiatu zadań i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 15. coroczne przedstawienie Marszałkowi Województwa Opolskiego rocznego sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu Powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

3) w zakresie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

 1. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych,

 2. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

 3. uchylony

 4. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,

 5. wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,

4) w zakresie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz powierzenie w drodze porozumienia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru właściwemu nadleśniczemu,

 2. określenie zadań dla właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków z zakresu gospodarki leśnej,

 3. zarządzenie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa przez organizmy szkodliwe,

 4. wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów o powierzchni do 10 ha,

 5. określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, w lasach o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,

 6. zlecenie sporządzania uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

 7. zlecenia przeprowadzania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych niestanowiących własności Skarbu Państwa           o powierzchni do 10 ha,

 8. nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

 9. ustalanie zadań oraz nadzorowanie ich wykonywania w lasach, dla których brak uproszczonych planów urządzania lasów,

5) w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

 2. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także osób prowadzących ich hodowlę,

 3. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości będących własnością gminy,

 4. wydawanie decyzji odmawiającej zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów na terenie będącym własnością gminy,

 5. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:
  a. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
  b. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
  c. zniszczenie drzewa lub krzewu,
  d. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrębie korony drzew,

6) w zakresie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie:

 1. wdawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny,

 2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców,

 3. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

 4. wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

 5. przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowań na nieruchomości będącej prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego oraz oświadczeń o cofnięciu zakazu polowań,

 6. zawiadamianie dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o złożeniu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie polowania,

7) w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 1. wydawanie zezwolenia posiadaczowi odpadów na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów,

 2. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów odzysk, unieszkodliwianie, zezwolenia na zbieranie, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, do niezwłocznego zaniechania naruszeń,

 3. cofanie bez odszkodowania zezwoleń na przetwarzanie odpadów odzysk i/lub unieszkodliwianie, zezwoleń na zbieranie odpadów,

 4. wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania odpadów, a narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem do niezwłocznego zaniechania naruszeń,

 5. nałożenie w formie decyzji na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów,

 6. zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadku jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,

 7. występowanie do WFOŚiGW w Opolu o zwrot kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków,

8) w zakresie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania:

 1. ocena udatności upraw,

 2. wstrzymanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu, jeżeli zostanie stwierdzone, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesiania,

 3. w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu, podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,

9) w zakresie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

 1. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

 2. zapobiegania degradacji guntów rolnych,

 3. rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów,

 4. kontrola realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu ochrony gruntów rolnych,

10) w zakresie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

wydawanie decyzji na wniosek zarządcy kolei na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,

11) w zakresie ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

wydawanie opinii dla zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy wydawanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

12) w zakresie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

13) w zakresie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 2. wezwanie prowadzącego punkt zbierania pojazdów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy,

 3. wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

14) w zakresie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

realizacja działań związanych z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego,

15) w zakresie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 1. wydawanie decyzji o czasowym wykluczeniu instalacji objętej krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji,

 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem uprawnień do emisji,

 3. wydawanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji,

 4. wydawanie decyzji o wyrażenie zgody na pokrycie przekroczenia rocznej wielkości posiadanych uprawnień do emisji, uprawnieniami następnego roku rozliczeniowego.

16) w zakresie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.:

realizacja zadań związanych z rejestracją i wydawaniem dokumentu rejestracyjnego, zmianą danych w rejestrze i wydawaniem dokumentu rejestracyjnego, wydawaniem wtórnika dokumentu rejestracyjnego, wydawaniem odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m.

17) w zakresie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

realizacja czynności związanych z wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret pierwsze ustawy.