Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Agnieszka Duranc - kierownik Wydziału
tel. (77) 405 27 12
 

Lilianna Świątkowska - starszy inspektor
tel. (77) 405 27 12


ul. Doktora Judyma 5 pokój nr 20 (III piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1/9/2024 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 maja 2024 r.:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu (PR)

§ 18. 1. Wydziałem Promocji kieruje Kierownik.
2.Do zakresu działania Wydziału należy:
1) Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz dostosowanie istniejących aktów prawnych do aktualnie obowiązujących przepisów.
2) Przygotowanie projektu i przekazanie do przyjęcia w ustawowym terminie rocznego Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
3) Sporządzenie i przedstawienie w ustawowym terminie na sesji Rady Powiatu sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4) Przeprowadzanie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał/aktów prawa miejscowego odnośnie współpracy z trzecim sektorem w ramach zadań Wydziału.
5) Aktualizacja bazy danych stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencjach i wykazach Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla Głównego Urzędu Statystycznego.
6) Monitoring współpracy Starostwa Powiatowego z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego poprzez corocznie wypełnienie ankiety dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na potrzeby sporządzenia corocznego Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7) Tworzenie projektów uchwał odnośnie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz dostosowanie istniejących przepisów do aktualnie obowiązujących.
8) Przeprowadzanie procedury naboru do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu kolejnej kadencji - przygotowanie projektów uchwał w sprawie naboru i powołania Powiatowej Rady Pożytku.
9) Realizacja postanowień uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, poprzez przekazywanie dokumentów do konsultacji.
10) Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis i wykreślenie z ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
11) Ustawowy nadzór nad podmiotami wpisanymi do ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych,  stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez prowadzenie ewidencji, aktualizację bazy danych, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji ustaw.
12) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych.
13) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wpisu do ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  działalności gospodarczej lub uczniowskich klubów sportowych.
14) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wykreślenia z ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  działalności gospodarczej lub uczniowskich klubów sportowych, po uprzednim przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej klubów i spełnieniu warunków określonych w ustawach.
15) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmiany w ewidencji danych Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odpowiednio klubów sportowych  działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia  działalności gospodarczej lub uczniowskich klubów sportowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawach.
16) Wpis stowarzyszeń zwykłych, kół/oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do właściwej ewidencji, oraz ustawowy nadzór nad podmiotami poprzez prowadzenie ewidencji, aktualizację bazy danych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji ustaw.
17) Wpis nowych podmiotów oraz wykreślanie z ewidencji Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawowy nadzór nad podmiotami  poprzez prowadzenie ewidencji, aktualizację
i obsługę bazy danych, informowanie o zmianach w przepisach, nowelizacji ustaw.
18) Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych – tworzenia podmiotów, dokonywania zmian statutowych, przeprowadzenia procedury likwidacji, możliwości udzielenia wsparcia na działalność w zakresie realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań.
19) Przygotowanie projektu porozumienia w sprawie powierzenia do wykonania zadania własnego Powiatu związanego z prowadzeniem biblioteki powiatowej, weryfikacja sprawozdania ze zrealizowanego zadania, rozliczenie dotacji.   
20) Przygotowanie planu i harmonogramu wydatków budżetowych realizowanych zadań, w tym związanych ze współorganizacją wydarzeń promocyjnych powiatu i współpracą z organizacjami pozarządowymi.
21) Sporządzanie sprawozdań z realizacji działań promocyjnych dla Zarządu Powiatu i komisji problemowych.
22) Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym lub w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie złożonych wniosków lub po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w zakresie zadań Wydziału.
23) Przeprowadzanie procedury naboru wniosków o współorganizację wydarzeń promocyjnych Powiatu.
24) Weryfikacja wniosków o współorganizację wydarzeń promocyjnych w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu kryteria i sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu w komisji problemowych.
25) Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia wydarzeń promocyjnych do współorganizacji.
26) Nadzór nad prawidłową realizacją współorganizowanych wydarzeń promocyjnych, przygotowywanie i realizacja umów oraz zleceń,  sprawdzanie i opisywanie rachunków pod względem merytorycznym oraz weryfikacja sprawozdań.  
27) Przeprowadzenie procedury naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
28) Weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w oparciu o przyjęte kryteria i sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu i komisji problemowych.
29) Zawarcie umów na przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nadzór nad prawidłową realizacją postanowień umowy.
30) Rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, weryfikacja wymaganych dokumentów, organizacja pracy  komisji zatwierdzającej prawidłowość realizacji zadania.    
31) Sporządzanie planu zapotrzebowania materiałów promocyjnych i okolicznościowych, współpraca z agencjami reklamowymi, drukarniami oraz innymi wykonawcami w zakresie opracowania projektów i dokonania zamówień zgodnie z obowiązującymi zasadami wyboru ofert.
32) Zatwierdzanie wniosków o wydawanie materiałów promocyjnych, kontrola i nadzór nad przechowywaniem i ewidencją rzeczową materiałów promocyjnych i okolicznościowych.
33) Udostępnianie banerów i innych elementów identyfikacyjnych na organizowane we współpracy z Powiatem wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, okolicznościowe, społeczne.
34) Przygotowanie projektów graficznych oraz wykonanie materiałów informacyjnych – zaproszeń, plakatów, związanych z wydarzeniami realizowanymi przez Wydział.  
35) Weryfikacja wniosków o udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Powiatu.
36) Prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty Powiatu.
37) Organizacja imprez i wydarzeń mających celu promocję Powiatu: opracowanie koncepcji, przygotowanie planu i harmonogramu realizowanych projektów, przeprowadzenie spotkań organizacyjnych i negocjacji oraz czynny udział na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów.
38) Organizowanie corocznych spotkań Starosty Powiatu z organizacjami kombatanckimi.
39) Organizacja uroczystości upamiętniających rocznice walk o niepodległość oraz innych świąt i wydarzeń we współpracy z organizacjami kombatanckimi.
40) Współpraca ze służbami mundurowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych wydarzeń promocyjnych.
41) Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania imprez i inicjatyw lokalnych Powiatu, związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych.
42) Przygotowywanie i realizacja umów oraz zleceń dotyczących wydarzeń promocyjnych Powiatu.
43) Archiwizacja zdjęć i materiałów informacyjnych z wydarzeń i imprez organizowanych i współorganizowanych przez Powiat.