Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B

NUMERY KONT BANKOWYCH

Ul. Judyma 4
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Godziny urzędowania:
poniedziałek  7.00-15.00
wtorek  8.00 - 16.00
środa - piątek  7.00-15.00

Wnioski, opłaty, formularze do pobrania oraz karty usług:
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Komunikaty, informacje PODGiK
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów.


Kierownik Wydziału – tel. 77 40 52 796

Geodeta Powiatowy
Przewodniczący narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Nowak Waldemar 

 

Sekretariat  i kasa - tel. 77 40 52 797

e-mail:

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów i informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

Kasa czynna : poniedziałek  7.15-14.30
                        wtorek  8.00 - 15.00
                        środa - piątek  7.15-14.30

 

Referat ewidencji gruntów i budynków – tel. 77 40 52 791

- prowadzenie części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków,
- elektroniczne udostępnianie bazy danych cen transakcyjnych,
- zaświadczenia o posiadanych gruntach rolnych,
- przygotowanie dokumentów do celów księgowo wieczystych.


Antonik Beata     
Zorembik Maria   
Penkala Edward   
Korgel Angelika  


 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa :
- sprzedaż nieruchomości
- dzierżawa,  najem, użyczenie i użytkowanie
- oddawanie w trwały zarząd  
- wycinka drzew z nieruchomości Skarbu Państwa
- zabezpieczanie i ochrona nieruchomości przed zniszczeniem
- regulacja stanów prawnych nieruchomości
- zlecenie wyceny nieruchomości
- ewidencjonowanie nieruchomości


Sadyk Elżbieta  - kierownik referatu tel. 77 40 52 799
 


- ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- sprzedaż i przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na własność.

 

Korczewicz Małgorzata tel. 77 40 52 798 

 


- nadanie działki i orzekanie o jej wielkości pod budynkiem na rzecz właściciela tych budynków,
- nadawanie działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, osobie, której to prawo przysługuje,
-załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianą gruntów,
- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem odszkodowania a także zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
- prowadzenie spraw zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
- prowadzenie spraw zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.


Małgorzata Mastalerz - Peschka  – tel. 77 40 52 790

 


Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego tj.:
- sprzedaż nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości,
- darowizna nieruchomości, zamiana,
- przygotowanie nieruchomości do oddania w dzierżawę,     najem, użyczenie,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,  opłaty z tytułu trwałego zarządu i ich aktualizacja,
- czynności związana z postępowaniem wieczystoksięgowym,
- ewidencjonowanie nieruchomości.


Kulik Joanna tel. 77 40 52 798   


 

Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail:

 

- udzielanie informacji o Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,
- udzielanie informacji dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
- udzielanie informacji dotyczących udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- obsługa wniosków o dostęp do aplikacji i.Kerg.


Mroczek Joanna - kierownik referatutel. 77 40 52 794
 

 

- udzielanie informacji o Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,
- weryfikacja operatów technicznych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ziegler Dariusz – tel. 77 40 52 795
Bartoń Agnieszkatel. 77 40 52 795
 


 

- sprzedaż kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
- udzielanie informacji o Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych,
- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych.


Mika Mariola   - tel. 77 40 52 793

 


Mapa numeryczna – tel. 77 40 52 792

 

- prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków w części graficznej,
- prowadzenie baz danych GESUT i BDOT500,
- udzielanie informacji dotyczących przekazywania plików wymiany danych.

Arendarska Justyna     
Tajster Wioleta      
Koziak Marzena      
Starzyk Klaudia     


Narady koordynacyjne tel. 77 40 52 792

- obsługa narad koordynacyjnych  w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Tajster Wioleta

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (G)

§ 22. I. Nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości sprawuje Kierownik -Geodeta Powiatowy.

II. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania realizują trzy referaty: Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków; Referat Gospodarki Nieruchomościami.

III. Pracą Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje Geodeta Powiatowy, natomiast pracą Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami kierują kierownicy referatów.

 

1. Do zakresu działania Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 4. weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przed przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. ewidencjonowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. wyłączanie z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
 7. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. zakładanie i ewidencjonowanie osnów szczegółowych,
 9. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:1500,
 10. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 11. zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen za zlecone roboty, nadzór nad realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót,
 12. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 13. zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen za zlecone roboty, nadzór na realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót.

 

   2. Do zakresu działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności:

 1. prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków,
 2. powadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 3. bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków,
 4. udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów zainteresowanym podmiotom, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
 5. sporządzanie rocznych zestawień gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków,
 6. przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków,
 7. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, obsługa rzeczoznawców i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości.

 

  3.    Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. Realizacja zadań  w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 2. wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 3. gospodarowanie  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 4. podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 5. wykonywania czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty,
 6. wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, ograniczeniem praw do nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań.
 1. Realizacja zadań  w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo   własności nieruchomości.
 2. Realizacja zadań wynikających z innych ustaw i aktów prawnych (kodeksu cywilnego, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, o księgach wieczystych, o drogach publicznych, o własności lokali   o ochronie praw lokatorów, prawa wodnego, o lasach, o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu – na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 4. Scalenie i wymiana gruntów oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów.
   

  Informacja dla uzytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa