Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B

Ul. Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wnioski, opłaty, formularze do pobrania oraz karty usług:
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości


Komunikaty, informacje PODGiK
Karty usług i druki wniosków z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 

Szczegółowe zestawienie zadań oraz kontaktów.


Sekretariat, stanowisko kasowe

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów i informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków
- obsługa stanowiska kasowego

Kasa czynna: Poniedziałek     8:30 - 15:30    
                      Wtorek-Piątek    7:15 - 14:00
 

tel. (77) 482 90 48 ( pokój nr. 1, parter )
fax. (77) 482 90 48, wew. 109,113


Referat ewidencji gruntów i budynków

- prowadzenie części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków,
- elektroniczne udostępnianie bazy danych cen transakcyjnych,
- zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa,
- przygotowanie dokumentów do celów księgowo wieczystych.

e-mail:

tel. (77) 482 33 61  ( pokój nr. 3, parter )
Antonik Beata     
Zorembik Maria     
Penkala Edward     

tel. (77) 482 33 63  ( pokój nr. 1, parter )
Grabowski Waldemar


Gospodarka nieruchomościami

- ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
- aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
- sprzedaż i przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na własność.

tel.: (77) 482 33 25    ( pokój nr. 9, I-piętro )
Korczewicz Małgorzata   


- nadaniu działki i orzekanie o jej wielkości pod budynkiem na rzecz właściciela tych budynków,
- nadawanie działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, osobie, której to prawo przysługuje,
-załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- prowadzenie spraw związanych ze scaleniami i wymianą gruntów,
- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem odszkodowania a także zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
- prowadzenie spraw zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
- prowadzenie spraw zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,
- prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także rekultywacji gruntów

tel.: (77) 482 90 48 wew. 113    ( pokój nr. 16, I-piętro )
Walas Krzysztof   


Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego tj.:
- sprzedaż nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości,
- darowizna nieruchomości, zamiana,
- przygotowanie nieruchomości do oddania w dzierżawę,     najem, użyczenie,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,  opłaty z tytułu trwałego zarządu i ich aktualizacja,
- czynności związana z postępowaniem wieczystoksięgowym,
- ewidencjonowanie nieruchomości.

tel.: (77) 482 90 48 wew. 103    ( pokój nr. 9, I-piętro )
Kulik Joanna              
                       
 


Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do PZGiK,
- wycena opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- nadawanie cech dokumentom przyjmowanym do PZGiK,
- aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w części graficznej

Kierownik Referatu

mgr inż. Matczak Marek 

tel. (77) 482 33 62  ( pokój nr. 5, parter )
 

 


- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych do celów prawnych,
- kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK),
- wycena opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- nadawanie cech dokumentom przyjmowanym do PZGiK,
- przekazywanie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków innym podmiotom.
Mroczek Joanna  

- tel. (77) 482 90 48 wew. 112  ( pokój nr. 6a, parter )

 


- sprzedaż kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz ich wycena,
- udzielanie informacji o posiadanym zasobie,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych.

tel. (77) 482 38 10  ( pokój nr. 6, parter )
Mika Mariola  


- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych do celów prawnych i innych,
- obsługa narad koordynacyjnych  w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- sporządzanie protokołów , wycena dokumentacji  i nadawanie cech dokumentacji projektowej.
- ( do dnia 12.07.2014 ZUD )

tel. (77) 482 62 44  ( pokój nr. 6a, parter )
Szymańska Halina  


 

Mapa numeryczna

- prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków w części graficznej – cały powiat,
- udostępnianie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w postaci elektronicznej,
- udostępnianie baz danych innym podmiotom,
- udostępnienie danych z Zasobu w postaci analogowej i cyfrowej,
- tworzenie i aktualizacja zbiorów metadanych.

tel. (77) 482 33 60  ( pokój nr. 2, parter )
Mastalerz-Peschka Małgorzata     (pok. 9 I piętro)
Bartoń Agnieszka  
Studniczek Justyna 


Gospodarka nieruchomościami

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa :
- sprzedaż nieruchomości
- dzierżawa,  najem, użyczenie i użytkowanie
- oddawanie w trwały zarząd  
- wycinka drzew z nieruchomości Skarbu Państwa
- zabezpieczanie i ochrona nieruchomości przed zniszczeniem
- regulacja stanów prawnych nieruchomości
- zlecenie wyceny nieruchomości
- ewidencjonowanie nieruchomości

Kierownik Referatu,

tel. (77) 482 62 43  ( pokój nr. 17, I-piętro )
Sadyk Elżbieta  

 


Kierownik Wydziału

Geodeta Powiatowy
Przewodniczący narad koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 

tel. (77) 482 65 10  ( pokój nr. 1, parter )
Nowak Waldemar  
                             


 

 

 


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (G)

§ 22. I. Nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości sprawuje Kierownik -Geodeta Powiatowy.

II. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania realizują trzy referaty: Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków; Referat Gospodarki Nieruchomościami.

III. Pracą Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje Geodeta Powiatowy, natomiast pracą Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami kierują kierownicy referatów.

 

1. Do zakresu działania Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. udostępnianie materiałów zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 4. weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przed przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. ewidencjonowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. wyłączanie z powiatowego zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
 7. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 8. zakładanie i ewidencjonowanie osnów szczegółowych,
 9. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:1500,
 10. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 11. zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen za zlecone roboty, nadzór nad realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót,
 12. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 13. zlecanie robót geodezyjno-kartograficznych, uzgadnianie warunków technicznych oraz cen za zlecone roboty, nadzór na realizacją zleceń i ostateczny odbiór robót.

 

   2. Do zakresu działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy w szczególności:

 1. prowadzenie bazy ewidencji gruntów i budynków,
 2. powadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 3. bieżąca aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków,
 4. udzielanie informacji o gruntach zawartych w operacie ewidencji gruntów zainteresowanym podmiotom, wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
 5. sporządzanie rocznych zestawień gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków,
 6. przekazywanie informacji o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków,
 7. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, obsługa rzeczoznawców i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości.

 

  3.    Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. Realizacja zadań  w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu i Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:
 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 2. wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 3. gospodarowanie  zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 4. podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
 5. wykonywania czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty,
 6. wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, ograniczeniem praw do nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań.
 1. Realizacja zadań  w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo   własności nieruchomości.
 2. Realizacja zadań wynikających z innych ustaw i aktów prawnych (kodeksu cywilnego, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, o księgach wieczystych, o drogach publicznych, o własności lokali   o ochronie praw lokatorów, prawa wodnego, o lasach, o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu – na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 4. Scalenie i wymiana gruntów oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:59
  przez: Adrian Kasperski
 • zmodyfikowano:
  09-05-2017 08:05
  przez: Marek Matczak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 35622
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×