Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego V kadencja

posiedzenie 13 listopada 2018
PDFUchwała 165.702. 2018.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim”w 2019, w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 165.703.2018.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim”w 2019, w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 165.704.2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 165.705.2018 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 165.706.2018 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 165.707.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 165.708.2018 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019.pdf
PDFUchwała 165.709.2018 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf

posiedzenie 06 listopada 2018
PDFUchwała 164.694.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 164.695.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (V)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 164.696.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (V)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 164.697.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (V)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 164.698.2018.pdf w sprawie przekazania terenów oraz chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2018/2019
PDFUchwała 164.699.2018.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
PDFUchwała 164.700.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 164.701.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do potwierdzenia zamówień sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych Powiatu K-Kozielskiego.pdf

posiedzenie 30 października 2018
PDFUchwała 163.692.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 163.693.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 16 października 2018
PDFUchwała 162.683.2018 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018-2012 z perspektywą do 2025 r..pdf
PDFZałącznik do uchwały 162.683.2018.pdf
PDFUchwała 162.684.2018.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim” w 2019 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle przy ul. Skarbowa 4, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFZałacznik do uchwały 162.684.2018.pdf
PDFUchwała 162.685.2018.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim” w 2019 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle przy ul. Damrota 30, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFZałącznik do uchwały 162.685.2018.pdf
PDFUchwała 162.686.2018.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim” w 2019 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFZałaczniki do uchwały 162.686.2018.pdf
PDFUchwała 162.687.2018.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim”w 2019 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFZałączniki do uchwały 162.687.2018.pdf
PDFUchwała 162.688.2018.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok"
PDFUchwała 162.689.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 162.690.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 162.691.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 04 października 2018
PDFUchwała 161.679.2018 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-2025.pdf
PDFZałacznik do uchwały 161.679.2018.pdf
PDFUchwała 161.680.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 161.681.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 161.682.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 25 września 2018
PDFUchwała 160.674.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 160.675.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 160.676.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 160.677.2018.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
PDFUchwałą 160.678.2018.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach realizacji projektu pn.: "Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto-rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu"

posiedzenie 18 września 2018
PDFUchwała 159.668.2018.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok"
PDFUchwała 159.669.2018 w sprawie wyrażenia opinii nt. przebiegu dróg wojwódzkich na obszarze województwa opolskiego w zakresie powiatu k-kozielskiego.pdf
PDFUchwała 159.670.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odcinka drogi wewnętrznej ul. Radosnej do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała 159.671.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Stanisława Wyspiańskiego do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała 159.672.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 159.673.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 10 września 2018
PDFUchwała 157.662.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej relacji Pomorzowiczki - granica państwa, kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała 157.663.2018.pdf w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 157.664.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 157.665.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 157.666.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 28 sierpnia 2018
PDFUchwała 156.657.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 156.658.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 156.659.2018.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 156.660.2018 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 34 szt. drzew z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 156.661.2018 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2019 rok.pdf

posiedzenie 24 sierpnia 2018
PDFUchwała 155.655.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 155.656.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 09 sierpnia 2018
PDFUchwała 154.649.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w K-Koź.pdf
PDFUchwała 154.650.2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 154.651.2018.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 154.652.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 154.653.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 154.654.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku.pdf

posiedzenie 31 lipca 2018
PDFUchwała 153.645.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnej.pdf
PDFUchwała 153.646.2018.pdf w sprawie upoważnienia Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 153.647.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 153.648.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 24 lipca 2018
PDFUchwała 152.643.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 152.644.2018.pdf w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczenia woli związanych z prowadzeniem z bieżącej działalności powiatu

posiedzenie 10 lipca 2018
PDFUchwała Nr 151.638.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała Nr 151.639.2018 w sprawie wdrożenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce.pdf
PDFUchwała Nr 151.640.2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.pdf
PDFUchwała Nr 151.641.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 151.642.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 26 czerwca 2018
PDFUchwała Nr 150.631.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFuchwała Nr 150.632.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 150.633.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 150.634.2018.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
PDFUchwała Nr 150.635.2018.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFUchwała Nr 150.636.2018.pdf sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFUchwała Nr 150.637.2018.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej

posiedzenie 19 czerwca 2018
PDFUchwała Nr 149.626.2018.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1454 O relacji Rozwadza - Dąbrówka, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1444 O do skrzyżowania z drogą powiatowa Nr 1443 O kategorii drogi powiatowejPDFUchwała Nr 149.627.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 149.628.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 149.629.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok..pdf
PDFUchwała Nr 149.630.2018.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

posiedzenie 13 czerwca 2018
PDFUchwała 149.625.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 06 czerwca 2018
PDFUchwała 148.620.2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 148.621.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 148.622.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1267 O kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała 148.623.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 148.624.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 22 maja 2018
PDFUchwała 147.618.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 147.619.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 14 maja 2018
PDFUchwała 146.615.2018.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce
PDFUchwała 146.616.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 146.617.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 08 maja 2018
PDFUchwała 145.611.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 145.612.2018 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 145.613.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 145.614.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 24 kwietnia 2018
PDFUchwała 144.606.2018 w sprawie utworzenia oddziału mistrzostwa sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 144.607.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok (2).pdf
PDFUchwała 144.608.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 144.609.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 144.610.2018.pdf w sprawie rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami przypadającymi Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanych i niezwróconych w roku 2011 przez Fundację Dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 17 kwietnia 2018
PDFUchwała 143.602.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 143.603.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 143.604.2018.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik agrobiznesu - symbol 331402
PDFUchwała 143.605.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Szkolnej w Starej Kuźni do kategorii drogi gminnej.pdf

posiedzenie 09 kwietnia 2018
PDFUchwała 142.599.2018.pdf w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi w miejscowości Zakrzów na dz. nr 366/16 w Zakrzowie"
PDFUchwała 142.600.2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 142.601.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 27 marca 2018
PDFUchwała 141.593.2018 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia.pdf
PDFUchwała 141.594.2018 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 141.595.2018.pdf w sprawie uchylenia Uchwały Nr 80/246/2004 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 08 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 141.596.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 141.597.2018.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
PDFUchwała 141.598.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2017 rok.pdf
PDFUchwała 141.598.2018 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2017 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody 2017.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki 2017.pdf
PDFZałącznik nr 3a i nr 3b -zadania rządowe-2017.pdf
PDFZałącznik nr 4 - inwestycje i remonty 2017.pdf
PDFZałącznik nr 5-programy z udziałem środków art.5 ust 1 pkt 2 i 3.pdf
PDFZałącznik nr 6- programy wieloletnie 2017.pdf
PDFZałącznik nr 7 - przekazane dotacje 2017.pdf
PDFZałącznik nr 8 - ZOZ za 2017.pdf
PDFZałącznik nr 9 - umorzenia Powiatu 2017.pdf
PDFZałącznik nr 10 - częśc opisowa.pdf
PDFStan Mienia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 31.12.2017.pdf
 

posiedzenie 20 marca 2018
PDFUchwała 140.588.2018.pdf w sprawie planu naboru uczniów klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019
PDFUchwała 140.589.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 140.590.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 140.591.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 140.592.2018.pdf w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane

posiedzenie 13 marca 2018
PDFUchwała 138.581.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowowtnej w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 138.582.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 139.583.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 2141 O ul. Dworcowej w miejscowości Krapkowice kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała 139.584.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1446 O Kromołów-Jarczowice kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała 139.585.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 139.586.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 139.587.2018.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w charakterze pełnomocników w sprawie toczącego się postępowania nadzorczego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

posiedzenie 26 lutego 2018
PDFUchwała 138.581.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowowtnej w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 138.582.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 13 lutego 2018
PDFUchwała 136.578.2018 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 136.579.2018.pdf w sprawie wyrażenia zgody na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu przy udziale 50% dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PDFUchwała 136.580.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 30 stycznia 2018
PDFUchwała 134.573.2018.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego od 2017 r.
PDFUchwała 134.574.2018.pdf w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego i Prognozą oddziaływania na środowisko
PDFUchwała 134.575.2018 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w postępowaniu o podział geodezyjny nieruchomości.pdf
PDFUchwała 134.576.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 134.577.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 16 stycznia 2018
PDFUchwała 133.568.2018 w sprawie przyjęcia współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2018 roku.pdf
PDFUchwała 133.569.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (IV)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 133.570.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (IV)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 133.571.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 133.572.2018.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

posiedzenie 09 stycznia 2018
PDFUchwała 132.567.2018.pdf w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

posiedzenie 03 stycznia 2018
PDFUchwała 131.562.2018.pdf w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
PDFUchwała 131.563.2018 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.pdf
PDFUchwała 131.564.2018 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 131.565.2018 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 131.566.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 22 grudnia 2017
PDFUchwała 130.559.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 130.560.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 130.561.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

posiedzenie 19 grudnia 2017
PDFUchwała 129.556.2017.pdf w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki planistycznej Sławięcice
PDFUchwała 129.557.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 129.558.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 13 grudnia 2017
PDFUchwała 128.552.2017.pdf w sprawie zaopiniowania dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
PDFZałącznik do uchwały 128.552.2017 cz.I.pdf
PDFZałącznik do uchwały 128.552.2017 cz.II.pdf
PDFUchwała 128.553.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 128.554.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 06 grudnia 2017
PDFUchwała 127.544.2017.pdf w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 127.545.2017.pdf w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 127.546.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2018.pdf
PDFUchwała 127.547.2017 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała 127.548.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 127.549.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 127.550.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 127.551.2017.pdf w sprawie umorzenia w całości odsetek ustawowych Pani -------- ----------- powstałych z powodu nieuregulowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki w terminie

posiedzenie 04 grudnia 2017
PDFUchwała 126.543.2017.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie zwrotu przez Powiat nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r.

posiedzenie 28 listopada 2017
PDFUchwała 125.539.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 125.540.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 125.541.2017.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 125.542.2017 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej o chodnik w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 21 listopada 2017
PDFUchwała 124.538.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 14 listopada 2017
PDFUchwała 123.531.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 123.532.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 123.533.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 123.534.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 123.535.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowej 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 123.536.2017 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2018.pdf PDFObjaśnienia do budżetu.pdf
PDFUchwała 123.537.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

posiedzenie 07 listopada 2017
PDFUchwała 122.530.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 02 listopada 2017
PDFUchwała 121.524.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 121.525.2017 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Marynarskiej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 121.526.2017.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok".
PDFUchwała 121.527.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 121.528.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 121.529.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 25 października 2017
PDFUchwała 120.523.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 24 października 2017
PDFUchwała 119.516.2017.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla Sołectw Lubieszów, Dziergowice i Solarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PDFUchwała 119.517.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi relacji DK Nr 45 - Zakrzów do kategorii drogi gminnej.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi relacji DK Nr 45 - Zakrzów do kategorii drogi gminnej
PDFUchwała 119.518.2017.pdf w sprawie przekazania chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2017/2018
PDFUchwała 119.519.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 119.520.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 119.521.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielksiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 119.522.2017.pdf w sprawie rozszerzenia i udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu

posiedzenie 17 października 2017
PDFUchwała 118.510.2017.pdf w sprawie zmiany Uchwały nr 87/399/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej
PDFUchwała 118.511.2017.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Damrota 30, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 118.512.2017.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Skarbowa 4, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 118.513.2017.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 118.514.2017.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2018 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 118.515.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 10 października 2017
PDFUchwała 117.507.2017.pdf w sprawie udzielenia dalszego pełnomocnictwa związanego z dokonywaniem płatności w formie przelewu z odroczonym terminem płatności za zakupy dokonane w sklepie CASTORAMA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 117.508.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 117.509.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 03 października 2017
PDFUchwała 116.500.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 116.501.2017.pdf w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu od roku 2017/2018 w formie elektronicznej
PDFUchwała 116.502.2017 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 116.503.2017.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok"
PDFUchwała 116.504.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 116.505.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 116.506.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 18 września 2017
PDFUchwała 114.494.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 114.495.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 114.496.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 114.497.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała 114.498.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla przedsięwzięcia pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie"
PDFUchwała 115.499.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

posiedzenie 12 września 2017
PDFUchwała 113.490.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 113.491.2017.pdf w sprawie udzielenia dalszych pełnomocnictw do załatwiania wszelkich spraw związanych ze złomowaniem pojazdów nabytych przez Powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów
PDFUchwała 113.492.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 113.493.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 05 września 2017
PDFUchwała Nr 112.482.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 112.483.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 112.484.2017 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 112.485.2017.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 86/392/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku, w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne
PDFUchwała Nr 112.486.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSTiO w K-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 112.487.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora CKPiU w K-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 112.488.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSŻŚ do skaładania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 112.489.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS nr 1do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf

posiedzenie 22 sierpnia 2017
PDFUchwała Nr 111.478.2017 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała Nr 111.479.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie powiatu kędz.pdf
PDFUchwała Nr 111.480.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 111.481.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku, cz.I.pdf
PDFUchwała Nr 111.481.2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku, cz.II.pdf

posiedzenie 08 sierpnia 2017
PDFUchwała Nr 110.475.2017.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFUchwała Nr 110.476.2017.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.
PDFUchwała Nr 110.477.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.

posiedzenie 25 lipca 2017
PDFUchwała Nr 109.473.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
PDFUchwała Nr 109.474.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.

posiedzenie 18 lipca 2017
PDFUchwała Nr 108.471.2017.pdf w sprawie zmian  budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok,
PDFUchwała Nr 108.472.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.

posiedzenie 30 czerwca 2017  
PDFUchwała Nr 105.467.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała Nr 105.468.2017.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w charakterze pełnomocników w sprawie wniosku o ściganie karne sprawcy/ów,
PDFUchwała Nr 105.469.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017rok,
PDFUchwała Nr 105.470.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

posiedzenie 21 czerwca 2017   
PDFUchwała Nr 104.460.2017.pdf w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024,
PDFUchwała Nr 104.461.2017.pdf w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024,
PDFUchwała Nr 104.462.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1288 O relacji Głubczyce – Nowy Rożnów kategorii drogi powiatowej,
PDFUchwała Nr 104.463.2017.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała Nr 104.464.2017.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała Nr 104.465.2017.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała Nr 104.466.2017.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

posiedzenie 06 czerwca 2017
PDFUchwała 102.452.2017.pdf w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 102.453.2017 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Mjr Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 102.454.2017.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego "w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej"
PDFUchwała 102.455.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 102.456.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 30 maja 2017
PDFUchwała 101.449.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 101.450.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 101.451.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 23 maja 2017
PDFUchwała 100.441.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 100.442.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 100.443.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 100.444.2017.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 100.445.2017 w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w m. Radziejów gm. Reńska Wieś.pdf
PDFUchwała 100.446.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 100.447.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 100.448.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 09 maja 2017
PDFUchwała 99.432.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 99.433.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 99.434.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 99.435.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 99.436.2017.pdf w sprawie zaopiniowania <> z <>
PDFZałącznik do uchwały 99.436.2017 cz.I.pdf
PDFZałącznik do uchwały 99.436.2017 cz.II.pdf
PDFUchwała 99.437.2017.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego "w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej".
PDFUchwała 99.438.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 99.439.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 99.440.2017 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m..pdf
 

posiedzenie 25 kwietnia 2017
PDFUchwała nr 98.430.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 107613 O Długomiłowice -Naczysławki -Gierałtowice kategorii drogi gminnej,
PDFUchwała nr 98.431.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.

posiedzenie 18 kwietnia 2017
PDFUchwała nr 97.428.2017.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok,
PDFUchwała nr 97.429.2017.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na Zarządzenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 grudnia 2016r. Nr 35/2016.

posiedzenie  11 kwietnia 2017
PDFUchwała nr 96.422.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała nr 96.423.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy i rozbudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51 w Kędzierzynie-Koźlu,
PDFUchwała nr 96.424.2017.pdf zmieniająca Uchwałę Nr 89/406/2017 Zarzadu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomosci stanowiacej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
PDFUchwała nr 96.425.2017.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok,
PDFUchwała nr 96.426.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
PDFUchwała nr 96.427.2017.pdf w spraw udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu „Szkoła pod żaglami – szansa na rozwój zawodowy uczniów w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

posiedzenie  05 kwietnia 2017
PDFUchwała nr 95.421.2017.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok

posiedzenie  28 marca 2017
PDFUchwała 94.417.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu K-Kozielskiego za 2016 roku.pdf
PDFUchwała 94.418.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 94.419.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 94.420.2017.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

posiedzenie 21 marca 2017
PDFUchwała 93.414.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 93.415.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 93.416.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 14 marca 2017
PDFUchwała 92.413.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 07 marca 2017
PDFUchwała 91.411.2017.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/214/2004 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 91.412.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli w Kędzierzynie-Koźlu"

posiedzenie 28 lutego 2017
PDFUchwała 90.407.2017.pdf w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 90.408.2017.pdf w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
PDFUchwała 90.409.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 92.410.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu K-Kozielskiego w sprawie o sygn. akt I C 112.17.pdf

posiedzenie 22 lutego 2017
PDFUchwała 89.402.2017 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 89.403.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 89.404.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 89.405.2017.pdf w sprawie ustalenia cennika za drewno pozyskane z wycinki drzew oraz usunięcia wywrotów lub złomów z terenów będących własnością Powiatu oraz wzdłuż dróg powiatowych.

posiedzenie 07 lutego 2017
PDFUchwała 87.394.2017 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową.pdf
PDFUchwała 87.395.2017.pdf w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie o sygn. akt I C 867/16 - SR K - Koźle
PDFUchwała 87.396.2017 w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 87.397.2017.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (III)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 87.398.2017.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźle do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (III)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 87.399.2017 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała 87.400.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała 87.401.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 24 stycznia 2017
PDFUchwała 86.389.2017.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 86.390.2017.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 86.391.2017 w sprawie przyjęcia do współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2017 roku.pdf
PDFUchwała 86.392.2017.pdf w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne.
PDFUchwała 86.393.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 18 stycznia 2017
PDFUchwała 85.388.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 03 stycznia 2017
PDFUchwała 83.382.2017 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rok 2017.pdf
PDFUchwała 83.383.2017 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 83.384.2017.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla budowy inwestycji pn. "Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi".
PDFUchwała 83.385.2017.pdf w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok
PDFUchwała 83.386.2017 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.pdf
PDFUchwała 83.387.2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2017 rok.pdf

posiedzenie 27 grudnia 2016
PDFUchwała 82.376.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 82.377.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 82.378.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 82.379.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 82.380.2016.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rzecz Województwa Opolskiego
PDFUchwała 82.381.2016.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2015r. nr ST4.4750.140.2016.12.FRKG oraz wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji wydanej na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

posiedzenie 20 grudnia 2016
PDFUchwała 81.368.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźle.pdf
PDFUchwała 81.369.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 81.370.2016.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 81.371.2016.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 81.372.2016.pdf w sprawie porozumienia dotyczącego przeniesienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 81.373.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 81.374.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 81.375.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

posiedzenie 13 grudnia 2016
PDFUchwała 80.365.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 80.366.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 80.367.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim i jego jednostkach organizacyjnych

posiedzenie 07 grudnia 2016
PDFUchwała 79.356.2016.pdf w sprawie rozszerzenia i udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
PDFUchwała 79.357.2016 w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiaecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2017 roku.pdf
PDFUchwała 79.358.2016.pdf w sprawie udzielenia Staroście Powiatu pełnomocnictwa do przeprowadzenia naborów na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 79.359.2016.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
PDFUchwała 79.360.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 79.361.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 79.362.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 79.363.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2017.pdf
PDFUchwała 79.364.2016 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf

posiedzenie 22 listopada 2016
PDFUchwała 78.348.2016 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 78.349.2016.pdf w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFUchwała 78.350.2016.pdf w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFUchwała 78.351.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf PDFFN.3040.142.2016.pdf
PDFUchwała 78.352.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 78.353.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 78.354.2016.pdf w sprawie rozszerzenia upoważnień kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
PDFUchwała 78.355.2016.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów"

posiedzenie 14 listopada 2016
PDFUchwała 77.343.2016 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2017.pdf
PDFUchwała 77.344.2016 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała 77.345.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 77.346.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 77.347.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf

posiedzenie 28 października 2016
PDFUchwała 76.335.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 76.336.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 76.337.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok".
PDFUchwała 76.338.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
PDFUchwała 76.339.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała 76.340.2016.pdf w sprawie przekazania chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie  odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2016/2017.
PDFUchwała 76.341.2016.pdf w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim, placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski oraz rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka objętymi nadzorem Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała 76.342.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie o sygn.akt I C 60516-SR K-Koźle.pdf

posiedzenie 20 października 2016
PDFUchwała 75.329.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 75.330.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 75.331.2016.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 - 10+220"
PDFUchwała 75.332.2016.pdf w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa zintegrowanego systemu transportowego subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego poprzez przebudowę dróg łączących powiat Strzelecki i Kędzierzyńsko-Kozielski - etap I" Część gminy Kędzierzyn-Koźle pn.: "Rozbudowa drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od Al. Jana Pawła II do obwodnicy"
PDFUchwała 75.333.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 75.334.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 11 października 2016
PDFUchwała 74.321.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 74.322.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 74.323.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 74.324.2016.pdf w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim i jego jednostkach organizacyjnych
PDFUchwała 74.325.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 74.326.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 74.327.2016 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 74.328.2016.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa"

posiedzenie 05 października 2016
PDFUchwała 73.320.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf

posiedzenie 28 września 2016
PDFUchwała 72.310.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 72.311.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 72.312.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
PDFUchwała 72.313.2016.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok"
PDFUchwała 72.314.2016.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 72.315.2016.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFUchwała 72.316.2016.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
PDFUchwała 72.317.2016 w sprawie umorzenia w całości zaległej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała 72.318.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 26 września 2016
PDFUchwała 71.306.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzynie-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 71.307.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 71.308.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017 r. w miejscowości Kędzierzynie-Koźle w punkcie ul. Skarbowa 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 71.309.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017 r. w miejscowości Kędzierzynie-Koźle w punkcie ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

posiedzenie 16 września 2016
PDFUchwała 70.303.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 70.304.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 70.305.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf

posiedzenie 06 września 2016
PDFUchwała 69.299.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 69.300.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 69.301.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 69.302.2016 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac na budżetem na 2017 rok.pdf

posiedzenie 30 sierpnia 2016
PDFUchwała 68.298.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf

posiedzenie 17 sierpnia 2016
PDFUchwała 67.293.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 67.294.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 67.295.2016.pdf w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
PDFUchwała 67.296.2016.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości, będące własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
PDFUchwała 67.297.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

posiedzenie 02 sierpnia 2016
PDFUchwała 66.285.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 66.286.2016 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.pdf
PDFUchwała 66.287.2016.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Damrota 30, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 66.288.2016.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Skarbowa 4, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 66.289.2016.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 66.290.2016.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim" w 2017r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 66.291.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 66.292.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.pdf

posiedzenie 26 lipca 2016
PDFUchwała 65.278.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 65.279.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 65.280.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 65.281.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 65.282.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 65.283.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 65.284.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

posiedzenie 08 lipca 2016
PDFUchwała 64.274.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 64.275.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 64.276.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 64.277.2016.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+

posiedzenie 28 czerwca 2016
PDFUchwała Nr 63.269.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 63.270.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 63.271.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 63.272.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok
PDFUchwała Nr 63.273.2016.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

posiedzenie 14 czerwca 2016
PDFUchwała 62.263.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 62.264.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 62.265.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 62.266.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrekrota I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 62.267.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Reja w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 62.268.25016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. w K-Koźlu.pdf

posiedzenie 02 czerwca 2016
PDFUchwała 61.260.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 61.260.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 61.260.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 61.260.2016.pdf
PDFUchwała 61.261.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 61.261.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 61.261.2016.pdf
PDFUchwała 61.262.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu Uchwały Rady Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
PDFZałącznik do uchwały 61.262.2016.pdf

posiedzenie 24 maja 2016
PDFUchwała 60.258.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnieni do uchwały 60.258.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 60.258.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 60.258.2016.pdf
PDFUchwała 60.259.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 60.259.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 60.259.2016.pdf

posiedzenie 17 maja 2016
PDFUchwała 59.252.2016.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu K-Kozielskiego "w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym"
PDFUchwała 59.253.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Pogodna w miejscowości Brzeźce w gminie Bierawa.pdf
PDFUchwała 59.254.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 59.254.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 59.254.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 59.254.2016.pdf
PDFUchwała 59.255.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 59.255.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 59.255.2016.pdf
PDFUchwała 59.256.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 59.257.2016.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu do występowania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów

posiedzenie 05 maja 2016
PDFUchwała 58.246.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 58.246.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 58.246.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 58.246.2016.pdf
PDFUchwała 58.247.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 58.247.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 58.247.2016.pdf
PDFUchwała 58.248.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 58.249.2016.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2016/2017 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: kierowca mechanik -  symbol 832201
PDFUchwała 58.250.2016 w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi gminnej o znaczeniu lokalnym - ul. Przyjaciół w Reńskiej Wsi.pdf
PDFUchwała 58.251.2016.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administarcyjnym w Warszawie

posiedzenia 26 kwietnia 2016
PDFUchwała 57.241.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 57.241.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 57.241.2016.pdf
PDFUchwała 57.242.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiegoi na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 57.243.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 57.244.2016.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 57.245.2016.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

posiedzenie 12 kwietnia 2016
PDFUchwała 56.238.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 56.238.2016.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 56.238.2016.pdf
PDFZałączniki nr 2 do uchwały 56.238.2016.pdf
PDFUchwała 56.239.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 56.239.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 56.239.2016.pdf
PDFUchwała 56.240.2016.pdf w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
PDFZałączniki do uchwały 56.240.2016.pdf

posiedzenie 29 marca 2016
PDFUchwała 55.231.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 55.231.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 55.231.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 55.231.2016.pdf
PDFUchwała 55.232.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 55.233.2016.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 55.233.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 55.233.2016.pdf
PDFUchwała 55.234.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 55.234.2016.pdf
PDFUchwała 55.235.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 55.235.2016.pdf
PDFUchwała 55.236.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im.pdf
PDFZałącznik do uchwały 55.236.2016.pdf
PDFUchwała 55.237.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa mł. bryg. mgr Mirosławowi Stadniczukowi.pdf

posiedzenie 22 marca 2016
PDFUchwała 54.225.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2015 roku.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 54.225.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody 2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki 2015.pdf
PDFZałącznik nr 3a - zadania rządowe-2015.pdf
PDFZałącznik nr 3b - zadania rządowe-2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 - inwestycje i remonty 2015.pdf
PDFZałącznik nr 5 - programy z udziałem środków art.5 ust 1 pkt 2 i 3.pdf
PDFZałącznik nr 6 - programy wieloletnie.pdf
PDFZałącznik nr 7 - przekazane dotacje 2015.pdf
PDFZałącznik nr 8 - ZOZ 2015.pdf
PDFZałącznik nr 9 -umorzenia Powiatu za 2015r.pdf
PDFZałącznik nr 10 - część opisowa.pdf
PDFStan mienia Powiatu.pdf
PDFUchwała 54.226.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 54.226.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 54.226.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do 54.226.2016.pdf
PDFUchwała 54.227.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 54.227.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 54.227.2016.pdf
PDFUchwała 54.228.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 54.229.2016 w sprawie porozumienia o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.pdf
PDFZałącznik do uhwały 54.229.2016.pdf
PDFUchwała 54.230.2016.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego od 2016r.

posiedzenie 08 marca 2016
PDFUchwała 53.220.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 53.220.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 53.220.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 53.220.2016.pdf
PDFUchwała 53.221.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwłay 53.221.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 53.221.2016.pdf
PDFUchwłała 53.222.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 53.223.2016.pdf w sprawie:  zmiany Uchwały nr 51/211/2016 z dnia 16 lutego 2016r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 53.224.2016.pdf w sprawie: zmiany Uchwały nr 51/212/2016 z dnia 16 lutego 2016r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

posiedzenie  01 marca 2016
PDFUchwała 52.215.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 52.215.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 52.215.2016.pdf
PDFUchwała 52.216.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała 52.217.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Startegii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
PDFUchwała 52.218.2016.pdf  w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsulatacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Startegii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022"
PDFUchwała 52.219.2016 w sparwie planu naboru uczniów na rok szkolny 2016, 2017.pdf
PDFZałącznik do uchwały 52.219.2016.pdf

posiedzenie 16 lutego 2016
PDFUchwała 51.206.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 51.206.2016.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 51.206.2016.pdf
PDFZałączniki nr 2 do uchwały 51.206.2016.pdf
PDFUchwała 51.207.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 51.207.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 51.207.2016.pdf
PDFUchwała 51.208.2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 51.208.2016.pdf
PDFUchwała 51.209.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 51.210.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 51.211.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 51.212.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 51.213.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 51.214.2016.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (II)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

posiedzenie 02 lutego 2016
PDFUchwała 50.203.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 50.203.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 50.203.2016.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 50.203.2016.pdf
PDFUchwała 50.204.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 50.204.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 50.204.2016.pdf

PDFUchwała 50.205.2016.pdf zmieniająca Uchwałę Nr 154/600/2010 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

posiedzenie 26 stycznia 2016
PDFUchwała 49.199.2016.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Dziłalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego  - Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2016-2022
PDFUchwała 49.200.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 49.200.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 49.200.2016.pdf 
PDFUchwała 49.201.2016.pdf  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2016-2022"
PDFUchwała 49.202.2016.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu  Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2016-2022"

posiedzenie 21 stycznia 2016
PDFUchwała 48.198.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały nr 48.198.2016.pdf
PDFZałącznik do uchwały 48.198.2016.pdf

posiedzenie 19 stycznia 2016
PDFUchwała 47.196.2016 w sprawie zmain w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 47.196.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 47.196.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 47.196.2016.pdf
PDFUchwała 47.197.2016.pdf w sprawie: zaopiniowanie "Zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu" z uwzględnieniem zmian według stanu na 01.01.2016r
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 47.197.2016.pdf

posiedzenie 12 stycznia 2016
PDFUchwała 46.195.2016 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przedsięwzięć promujących Powiat K-K, współorganizowanych przez powiat w 2016r.pdf
PDFZałącznik do uchwały 46.195.2016.pdf

posiedzenie 05 stycznia 2016
PDFUchwała 45.192.2016.pdf w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
PDFZałącznik nr 1 - PINB.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Starostwo powiatowe.pdf
PDFZałącznik nr 2 c.d.- Starostwo powiatowe.pdf
PDFZałącznik nr 3 - KP PSP.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Dom Dziecka.pdf
PDFZałącznik nr 5 - DPS Sławięcice.pdf
PDFZałącznik nr 6 - PCPR.pdf
PDFZałącznik nr 7 - PUP.pdf
PDFZałącznik nr 8 - PZO.pdf
PDFZałącznik nr 9 - ZSz Specjalnych.pdf
PDFZałącznik nr 10 - I LO.pdf
PDFZałącznik nr 11 - II LO.pdf
PDFZałącznik nr 12 - ZSz Nr1.pdf
PDFZałącznik nr 13 - ZSzŻŚ.pdf
PDFZałącznik nr 14 - ZSz Nr3.pdf
PDFZałącznik nr 15 - ZSzTiO.pdf
PDFZałącznik nr 16 - CKPiU.pdf
PDFZałącznik nr 17 - PPPP.pdf
PDFZałącznik nr 18 - POA.pdf
PDFZałącznik nr 19 - Bursa.pdf
PDFZałącznik nr 20 - PZD.pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 1) - zadania z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 2)- zadania z zakresu administracji rządowej.pdf
PDFUchwała 45.193.2016 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.pdf
PDFUchwała 45.194.2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 45.194.2016.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 45.194.2016.pdf

 

posiedzenie 29 grudnia 2015
PDFUchwała 44.190.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 44.190.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 44.190.2015.pdf
PDFUchwała 44.191.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf

posiedzenie 17 grudnia 2015
PDFUchwała 43.182.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na rok 2016.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 43.182.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 43.182.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 43.182.2015.pdf
PDFUchwała 43.183.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 43.183.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 43.183.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 43.183.2015.pdf
PDFUchwała 43.184.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 43.184.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 43.184.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 43.184.2015.pdf
PDFUchwała 43.185.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 43.185.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 43.185.2015.pdf
PDFUchwała 43.186.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 43.187.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 43.187.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 43.187.2015.pdf
PDFUchwała 43.188.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rzecz Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała 43.189.2015.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2015r. nr ST5.4750.407.2015.4.JAP oraz wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji wydanej na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

posiedzenie 08 grudnia 2015
PDFUchwała 42.177.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu K-K na rok 2016.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 42.177.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 42.177.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 42.177.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 42.177.2015.pdf
PDFUchwała 42.178.2015 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 42.178.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 42.178.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 42.178.2015.pdf
PDFUchwała 42.179.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu K-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 42.179.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 42.179.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 42.179.2015.pdf
PDFUchwała 42.180.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 42.180.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 42.180.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 42.180.2015.pdf
PDFUchwała 42.181.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf

posiedzenie 01 grudnia 2015
PDFUchwała 41.173.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 41.173.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 41.173.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 41.173.2015.pdf
PDFUchwała 41.174.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 41.175.2015.pdf w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFUzasadnienie do uchwały 41.175.2015.pdf
PDFZałącznik do uchwały 41.175.2015.pdf
PDFUchwała 41.176.2015.pdf w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFUzasadnienie do uchwały 41.176.2015.pdf
PDFZałacznik do uchwały 41.176.2015.pdf

posiedzenie 24 listopad 2015
PDFUchwała 40.168.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 40.168.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 40.168.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 40.168.2015.pdf
PDFUchwała 40.169.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 40.169.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 40.169.2015.pdf
PDFUchwała 40.170.2015 w sparwie wyrażenia opinii do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Plan 2020+.pdf
PDFUchwała 40.171.2015.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik do uchwały 40.171.2015.pdf
PDFUchwała 40.172.2015.pdf  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik do uchwały 40.172.2015.pdf

posiedzenie 17 listopada 2015
PDFUchwała 39.166.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 39.166.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 39.166.2015.pdf
PDFUchwała 39.167.2015.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

posiedzenie 10 listopada 2015
PDFUchwała 38.156.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierezyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 38.156.2015.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 38.156.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 38.156.2015.pdf
PDFUchwała 38.157.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 38.157.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 38.157.2015.pdf
PDFUchwała 38.158.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 38.159.2015 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2016 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) - Dochody.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) - Dochody.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 3) - Dochody.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) - Wydatki.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) - Wydatki.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 3)- Wydatki.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Zadania rządowe.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Zadania rządowe.pdf
PDFZałącznik nr 5a - Plan dotacji pozostałych.pdf
PDFZałącznik nr 5b - Plan dotacji pozostałych.pdf
PDFZałącznik nr 6 - objaśnienia do projektu budżetu.pdf
PDFUchwała 38.160.2015 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZałącznik nr 1 - WPF.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich.pdf
PDFObjaśnienia do WPF.pdf
PDFUchwała 38.161.2015.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu do wystąpienia w roli Partnera projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 9.1.1 Wsparcia kształcenia ogólnego oraz do podpisania umowy partnerskiej.
PDFUchwała 38.162.2015.pdf w sprawie wyrażenia opnii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy 1 Maja w Starym Koźlu
PDFUchwała 38.163.2015 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie planowanej inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Wrzosowej w Większycach.pdf
PDFUchwała 38.164.2015.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4 przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 38.164.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 38.164.2015.pdf
PDFUchwała 38.165.2015.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" w 2016r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30  przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 38.165.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 38.165.2015.pdf

posiedzenie 03 listopada 2015
PDFUchwała 37.155.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf


posiedzenie 29 października 2015
PDFUchwała 36.150.2015.pdf w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFZałącznik do uchwały 36.150.2015.pdf
PDFUchwała 36.151.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 36.151.2015.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 36.151.2015.pdf
PDFZałączniki nr 2 do uchwały 36.151.2015.pdf
PDFUchwała 36.152.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 36.152.2015.pdf
PDFZałączniki nr 1 do uchwały 36.152.2015.pdf
PDFUchwała 36.153.2015.pdf w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30,  przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik do uchwały 36.153.2015.pdf
PDFUchwała 36.154.2015.pdf w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w 2016 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa 4, przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
PDFZałącznik do uchwały 36.154.2015.pdf

posiedzenie 20 października 2015
PDFUchwała 35.144.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 35.144.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 35.144.2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 35.144.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 35.144.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 35.144.2015.pdf
PDFUchwała 35.145.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 35.145.2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 35.145.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 35.145.2015.pdf
PDFUchwała 35.146.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 35.147.2015.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok."
PDFZałącznik do uchwały 35.147.2015.pdf
PDFUchwała 35.148.2015.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
PDFZałącznik do uchwały 35.148.2015.pdf
PDFUchwała 35.149.2015.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami II" realizowanego od 2014r.
 

posiedzenie 08 października 2015
PDFUchwała 34.139.2015 w sprawie zaopiniowanie Zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 34.139.2015.pdf
PDFUchwała 34.140.2015.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w ramach zadania pn. "Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie - Etap II".
PDFUzasadnienie do uchwały 34.140.2015.pdf
PDFUchwała 34.141.2015.pdf w sprawie przekazania chodników i parkingów przy budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie-Koźlu, celem zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed gołoledzią w sezonie zimowym 2015/2016.
PDFUchwała 34.142.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 34.142.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 34.142.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 34.142.2015.pdf
PDFUchwała 34.143.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 34.143.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 34.143.2015.pdf

posiedzenie 29 września 2015
PDFUchwała 33.134.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 33.134.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 33.134.2015.pdf
PDFUchwała 33.135.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 33.136.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 33.136.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 33.136.2015.pdf
PDFUchwała 33.137.2015.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
PDFZałącznik do uchwały 33.137.2015.pdf
PDFUchwała 33.138.2015.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

posiedzenie 22 września 2015
PDFUchwała 32.130.2015.pdf w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektowanej trasy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa, przez teren powiatu Kędzierzyn-Koźle dla inwestycji "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa TWORÓG - KĘDZIERZYN"
PDFUchwała 32.131.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 107666O relacji Gierałtowice-Łężce kategorii drogi gminnej.pdf
PDFUchwała 32.132.2015.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice
PDFUchwała 32.133.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 32.133.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 32.133.2015.pdf

posiedzenie 16 września 2015
PDFUchwała 31.123.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 31.123.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 31.123.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 31.123.2015.pdf
PDFUchwała 31.124.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 31.124.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 31.124.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 31.124.2015.pdf
PDFUchwała 31.125.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 31.126.2015.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny Samorząd".
PDFUchwała 31.127.2015.pdf  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
PDFUchwała 31.128.2015.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok".
PDFUchwała 31.129.2015.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (I)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

posiedzenie 03 września 2015
PDFUchwała 30.118.2015.pdf w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektowanej trasy gazociągu w/c, DN 1000 Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle, przez teren powiatu Kędzierzyn-Koźle dla inwestycji "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle DN 1000, 19 km"
PDFUchwała 30.119.2015.pdf w sparwie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1475 O relacji "Jasiona-Oleszka-Żyrowa" kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
PDFUchwała 30.120.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 30.120.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 30.120.2015.pdf
PDFUchwała 30.121.2015 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2016 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 30.121.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 30.121.2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały 30.121.2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 30.121.2015.pdf
PDFUchwała 30.122.2015.pdf  w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Diody nie są złe - powiatowa akcja ekologicznej świadomości" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

posiedzenie 25 sierpnia 2015
PDFUchwała 29.115.2015 w sparwie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w K-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 29.115.2015.pdf
PDFUchwała 29.116.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 29.116.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 29.116.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 29.116.2015.pdf
PDFUchwała 29.117.2015.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

posiedzenie 18 sierpnia 2015
PDFUchwała 28.107.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 28.107.2015.pdf
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały 28.107.2015.pdf
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały 28.107.2015.pdf
PDFUchwała 28.108.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 28.108.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 28.108.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 28.108.2015.pdf
PDFUchwała 28.109.2015 w sprawie informacji Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za I półrocze 2015 roku.pdf
PDFZałącznik do uchwały 28.109.2015 - Spis treści.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody 2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki 2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 - inwestycje i remonty 2015.pdf
PDFZałącznik 4 - SP ZOZ 2015.pdf
PDFZałącznik nr 5a - WPF za I półrocze 2015.pdf
PDFZałącznik nr 5b - przedsięwzięcia za 2015r..pdf
PDFUchwała 28.110.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Grunwaldzkiej i ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała 28.111.2015.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (I)", w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, współfinanoswanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 28.112.2015.pdf  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego "Poszerz swoje mozliwości (nr POKL.07.01.02-16-001/13) na lata 2013-2015" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 28.113.2015 w spr. upoważnienia Dyrektor PCPR w K-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała 28.114.2015 w spr. upoważnienia Dyrektor II LO im. M. Kopernika w K-K do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf

posiedzenie 28 lipca 2015
PDFUchwała 27.103.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 27.103.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela 1) do uchwały 27.103.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 27.103.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 27.103.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 27.103.2015.pdf
PDFUchwała 27.104.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 27.104.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 27.104.2015.pdf
PDFUchwała 27.105.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 27.106.2015 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Koźlu.pdf

posiedzenie 14 lipca 2015
PDFUchwała 26.101.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 26.101.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 26.101.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 26.101.2015.pdf
PDFUchwała 26.102.2015 w sparwie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 26.102.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 26.102.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 26.102.2015.pdf

posiedzenie 30 czerwca 2015
PDFUchwała 25.89.2015.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 25.90.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.91.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.92.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.93.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.94.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.95.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzam. dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała 25.96.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 25.96.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 25.96.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 25.96.2015.pdf
PDFUchwała 25.97.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 25.97.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 25.97.2015.pdf
PDFUchwała 25.98.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 25.99.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 25.99.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 25.99.2015.pdf
PDFUchwała 25.100.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 25.100.2015.pdf

posiedzenie 16 czerwca 2015
PDFUchwała Nr 24.85.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 24.85.2015.pdf
PDFZałączniki 1 i 2 do uchwały 24.85.2015.pdf
PDFUchwała Nr 24.86.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała Nr 24.87.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała Nr 24.88.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PCPR w K-Koźlu.pdf

posiedzenie 09 czerwca 2015

PDFUchwała Nr 23.82.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 23.82.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 23.82.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 23.82.2015.pdf
PDFUchwała Nr 23.83.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 23.83.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 23.83.2015.pdf
PDFUchwała Nr 23.84.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

posiedzenie 26 maja 2015
PDFUchwała 22.78.2015.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego"
PDFUchwała 22.79.2015.pdf w sprawie wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Rozbudowa drogi gminnej nr 107984O w Kędzierzynie-Koźlu polegająca na budowie tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym łączącego ul. Kozielską z Al. Jana Pawła II"
PDFUchwała 22.80.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 22.81.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 22.81.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 22.81.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 22.81.2015.pdf

posiedzenie 15 maja 2015
PDFUchwała 21.68.2015 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.pdf
PDFUchwała 21.69.2015 w sparwie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozileskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 21.69.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 21.69.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 21.69.2015.pdf
PDFUchwała 21.70.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 21.70.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 21.70.2015.pdf
PDFUchwała 21.71.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała 21.72.2015.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie- Kożlu kształcenia w zawodzie: cukiernik - symbol 751201
PDFUchwała 21.73.2015.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 21.74.2015.pdfw sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 21.75.2015.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 21.76.2015.pdfw sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami II" w 2014r.
PDFUchwała 21.77.2015.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 06 maja 2015
PDFUchwała 20.66.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 20.66.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 20.66.2015.pdf
PDFUchwała 20.67.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 20.67.2015.pdf
PDFZałączniki nr 1 (tabela 1) do uchwały 20.67.2015.pdf
PDFZałączniki nr 1 (tabela 2) do uchwały 20.67.2015.pdf
PDFZałączniki nr 2 (tabela 1) do uchwały 20.67.2015.pdf
PDFZałączniki nr 2 (tabela 2) do uchwały 20.67.2015.pdf
 

posiedzenie 27 kwietnia 2015
PDFUchwała 19.64.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 19.64.205.pdf
PDFUchwała 19.65.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf

posiedzenie 21 kwietnia 2015
PDFUchwała 18.60.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 18.60.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 18.60.2015.pdf
PDFUchwała 18.61.2015 wraz z załącznikami w spr. przyjęcia zasad przynawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała 18.62.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim”
PDFUchwała 18.63.2015 w spr. rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Koźlu.pdf

posiedzenie 17 kwietnia 2015
PDFUchwała 17.59.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 17.59.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 17.59.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 17.59.2015.pdf

posiedzenie 08 kwietnia 2015
PDFUchwała 16.52.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 16.52.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 16.52.2015.pdf
PDFUchwała 16.53.2015 w spr.ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 16.54.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w K-Koźlu.pdf
PDFUchwała 16.55.2015.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
PDFUchwała 16.56.2015.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzlerzyńsko-kozlelsklm (I)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
PDFUchwała 16.57.2015.pdf w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
PDFUchwała 16.58.2015 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.pdf

posiedzenie 24 marca 2015
PDFUchwała 15.44.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 15.45.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu K - Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 15.45.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 15.45.2015.pdf
PDFUchwała 15.46.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu K-Kozielskiego za 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 15.46.2015 spis treści.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 15.46.2015 - wydatki 2014.pdf
PDFZałącznik nr 3a do uchwały 15.46.2015 - zadania rządowe-2014.pdf
PDFZałącznik nr 3b do uchwały 15.46.2015 - zadania rządowe-2014.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 15.46.2015 - inwestycje i remonty 2014.pdf
PDFZałącznik nr 5 do uchwały 15.46.2015 - programy z udziałem środków art.5 ust 1 pkt 2 i 3.pdf
PDFZałącznik nr 6 do uchwały 15.46.2015 - programy wieloletnie.pdf
PDFZałącznik nr 7 do uchwały 15.46.2015 - przekazane dotacje 2014.pdf
PDFZałącznik 8 do uchwały 15.46.2015 - ZOZ 2014.pdf
PDFZałącznik nr 9 do uchwały 15.46.2015 - umorzenia Powiatu za 2014r.pdf
PDFZałącznik nr 10 do uchwały 15.46.2015 - część opisowa.pdf
PDFStan mienia Powiatu.pdf
PDFUchwała 15.47.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-Kozielskiego na rzecz Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała 15.48.2015.pdf w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, położonej w Gminie Pawłowiczki, o. Chrósty
PDFUchwała nr 15.49.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Jana Nepomucena w Solarni.pdf
PDFUchwała 15.50.2015 w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf
PDFUchwała 15.51.2015 w spr. zmiany Uchwały Nr 75.214.2004 Zarządu Powiatu K-K w spr. zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych.pdf

posiedzenie 17 marca 2015
PDFUchwała 14.43.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 14.43.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 14.43.2015.pdf

posiedzenie 10 marca 2015
PDFUchwała 13.38.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 13.38.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 13.38.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 13.38.2015.pdf
PDFUchwała 13.39.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 13.39.2015.pdf
PDFUchwała 13.40.2015 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie Dokumentacji projektowej przebudowy kompleksu ulic Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej w K-K.pdf
PDFUchwała 13.41.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1427 O relacji DP 1210 O-Czerników kategorii drogi powiatowej....pdf
PDFUchwała 13.42.2015.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 1835 O relacji Kórnica-Wygon kategorii drogi powiatowej.pdf
 

posiedzenie 03 marca 2015
PDFUchwała 12.36.2015 w sprawie powołania składu Komisji ds. stypendiów i nagród.pdf
PDFUchwała 12.37.2015 w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli....pdf
 

posiedzenie 24 lutego 2015
PDFUchwała 11.31.2015 w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w K-Koźlu do podpisania umowy finansowej - ERASMUS+.pdf
PDFUchwała 11.32.2015 w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w K-Koźlu do podpisania umowy finansowej - ERASMUS+.pdf
PDFUchwała 11.33.2015 w sprawie zatwierdzenia Zestawienia wydarzeń wraz z przyznanymi kwotami wsparcia przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2015 r..pdf
PDFZałącznik do uchwały 11.33.2015.pdf
PDFUchwała 11.34.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 11.34.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 11.34.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 11.34.2015.pdf
PDFUchwała 11.35.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 11.35.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 11.35.2015.pdf

posiedzenie 17 lutego 2015
PDFUchwała 10.28.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 10.28.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 10.28.2015.pdf
PDFUchwała 10.29.2015 w spr. wyrażenia opinii o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408, Ortowice.pdf
PDFUchwała 10.30.2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia-Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rz. Odry.pdf

posiedzenie 03 lutego 2015
PDFUchwała 9.24.2015 w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu K-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 cd. do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 5 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 6 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 7 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 8 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 9 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 10 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 11 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 12 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 13 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 14 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 15 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 16 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 17 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 18 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 19 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 20 do uchwały 9.24.2015.pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 1).pdf
PDFZałącznik nr 21 (tabela nr 2).pdf
PDFUchwała 9.25.2015 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.pdf
PDFUchwała 9.26.2015 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 9.26.2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 9.26.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 9.26.2015.pdf
PDFUchwła 9.27.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok.pdf

posiedzenie 30 stycznia 2015
PDFUchwała 8.23.2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora PZD w K-K do występowania w imieniu Powiatu K-K do MSW o udostępnienie danych....pdf

posiedzenie 20 stycznia 2015
PDFUchwała 7.22.2015 w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFZałącznik do uchwały 7.22.2015.pdf

posiedzenie 13 stycznia 2015
PDFUchwała 6.20.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu K-Kozielskiego na rok 2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 6.20.2015.pdf
PDFUchwała 6.21.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu K-Kozielskiego na rok 2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 6.21.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 1) do uchwały 6.21.2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 (tabela nr 2) do uchwały 6.21.2015.pdf

posiedzenie 08 stycznia 2015
PDFUchwała 5.19.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu, obręb Chrósty.pdf

posiedzenie 31 grudnia 2014
PDFUchwała 4.16.2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 4.16.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 4.16.2014.pdf
PDFUchwała 4.17.2014 w sprawie upoważnienia Ewy Sawickiej - Dyrektora DPS w K-K do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.pdf
PDFUchwała 4.18.2014. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjanych do realizacji projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami ....pdf

posiedzenie 23 grudnia 2014
PDFUchwała 3.11.2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 3.11.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 3.11.2014.pdf
PDFUchwała 3.12.2014 w sprawie zmain w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFUchwała 3.13.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu K - Kna 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 3.13.2014.pdf
PDFUchwała 3.14.2014 w sprawie zaopiniowania projektu pn. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gm. Pawłowiczki....pdf
PDFZałącznik do uchwały 3.14.2014.pdf
PDFUchwała 3.15.2014 w sprwie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.pdf

posiedzenie 16 grudnia 2014
PDFUchwała 2.6.2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014 rok.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 2.6.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 2.6.2014.pdf
PDFUchwała 2.7.2014 w sprawie zmina w budżecie Powiatu K-Koźle na 2014 roku.pdf
PDFUchwała 2.8.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu K- K na 2014 rok.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 2.8.2014.pdf
PDFUchwała 2.9.2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu K-K na rzecz Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała 2.10.2014 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w K-K.pdf

posiedzenie 9 grudnia 2014
PDFUchwała 1.1.2014 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w K-K.pdf
PDFUchwała 1.2.2014 w sprawie zmian budżetu Powitu K-Kożielskiego na 2014r.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 1.2.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały 1.2.2014.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały 1.2.2014.pdf
PDFUchwała 1.3.2014 w sparwie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.pdf
PDFUzasadnienie do uchwały 1.3.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 1) do uchwały 1.3.2014.pdf
PDFZałącznik nr 1 (tabela nr 2) do uchwały 1.3.2014.pdf
PDFUchwała 1.4.2014 w sprawie zmian w budżecie Powiatu K-Kozielskiego na 2014r.pdf
PDFUchwała 1.5.2014 w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PCPR....pdf