Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji G/B


Piotr Kmieć - Kierownik Wydziału
tel.: (77) 405 27 42
e-mail:


Maja Makowiecka-Sroka - Inspektor
tel.: (77) 405 27 10
tel.: (77) 405 27 40
e-mail:

Alina Murawska - Inspektor
tel.: (77) 405 27 10
tel.: (77) 405 27 40
e-mail:


Plac Wolności 13 ( pokój nr. 31, II piętro budynku Starostwa )
47-220 Kędzierzyn-Koźle
fax. (77) 472 32 95
e-mail:

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji (ZP),

§ 26.  I. Wydziałem Zamówień Publicznych i Administracji kieruje Kierownik.

 II.  Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji należy w szczególności:

 1. organizowanie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane oraz prowadzenie ewidencji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym prawem, we współdziałaniu z kierownikami wydziałów starostwa,
 2. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami starostwa,
 4. prowadzenie spraw związanych z prawidłową eksploatacją, konserwacją i zabezpieczeniem środków transportowych stanowiących własność starostwa,
 5. przygotowywanie umów dotyczących realizowanych działań wydziału,
 6. prowadzenie gospodarki mienia ruchomego starostwa, w tym pieczęciami, środkami rzeczowymi oraz zabezpieczeniem mienia starostwa,
 7. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w Starostwie i ochrona budynków,
 8. rozliczanie rozmów telefonicznych,
 9. gospodarowanie mieniem Powiatu w zakresie terminowego sporządzania umów najmu, użyczenia, dzierżawy, naliczania kosztów eksploatacji, przeprowadzania remontów i inwestycji, bieżące przekazywanie materiałów w tym zakresie dla Wydziału Finansowo-Budżetowego celem terminowego wystawiania faktur vat oraz stosowanie w tym zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. rozliczanie przeprowadzonych inwestycji i remontów pod katem ich prawidłowości oraz przygotowywanie dokumentów do celów ewidencjonowania zgodnego z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi środków trwałych, w tym również dokonywanie likwidacji majątku trwałego oraz przedkładanie w tym zakresie stosownych dokumentów do Wydziału Finansowo-Budżetowego,
 11. ubezpieczanie mienia powiatu oraz dbałość o ciągłość tych ubezpieczeń,
 12. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących programów komputerowych niskowartościowych oraz ewidencji ilościowej przedmiotów niskocennych ,
 13. przeprowadzenie inwentaryzacji w Starostwie,
 14. prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie,
 15. przyjmowanie, rejestrowanie i sprawdzanie faktur zgodnie z obowiązującą  instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
 16. prenumerata przepisów prawnych, czasopism oraz wydawnictw fachowych,
 17. organizowanie konserwacji i napraw urządzeń biurowych,
 18. sporządzanie sprawozdań GUS i innych niezbędnych informacji w zakresie działania wydziału, na żądanie uprawnionych podmiotów,
 19. utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń użytkowanych przez starostwo oraz otoczenia zewnętrznego,
 20. dozorowanie obiektów użytkowanych przez starostwo,
 21. wykonywanie bieżących zadań z zakresu konserwacji i napraw w pomieszczeniach użytkowanych przez starostwo.
 22. organizowanie materialno-technicznych warunków pracy Starostwa,
 23. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych w   Starostwie.
 24. w zakresie transportu:
 1. ewidencjonowanie czasu pracy kierowców,
 2. utrzymanie sprawności pojazdów,
 3. rozliczanie pojazdów.

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  28-10-2016 13:53
  przez: Adrian Kasperski
 • zmodyfikowano:
  08-01-2019 11:56
  przez: Łukasz Grabowski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 7022
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×