Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli G/B

Aleksandra Niemiec
Tel. (77) 405 27 76
 

Justyna Wysocka
Tel. (77) 405 27 76

Plac Wolności 1 pok. 13 ( I Piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:

 

 


Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego (AW)

§ 32. I. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli podlega bezpośrednio Staroście, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.
II. Audytem i kontrolą objęte są wszystkie Wydziały, Zespoły, samodzielne stanowiska Starostwa  oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane.
III. Do zadań Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:
1. W zakresie audytu wewnętrznego:
1) przygotowywanie, w porozumieniu ze Starostą Powiatu, rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na przeprowadzonej analizie ryzyka, w terminie wynikającym z przepisów prawa,
2) prowadzenie, na podstawie zatwierdzonego planu, audytu wewnętrznego zapewniającego, obejmującego swoim zakresem ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką, a w szczególności:
a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
b) ocenę procedur i praktyk sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
c) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
d) ocenę zabezpieczenia mienia,
e) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,
f) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
g) ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli
3) przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu poza rocznym planem audytu,
4) przeprowadzanie czynności sprawdzających dla oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
5) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego
7) opracowywanie oraz przedstawianie Staroście Powiatu, sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, w terminie wynikającym z przepisów prawa,
8) opracowywanie ocen przebiegu i skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Wydziały Starostwa, Zespoły oraz samodzielne stanowiska na podstawie przedłożonych  sprawozdań,
9) współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli.

2.  W zakresie kontroli wewnętrznej:
1) przeprowadzanie kontroli zarządczej,  stanowiącej ogół działań zapewniających realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
2) opracowanie rocznego Planu Kontroli w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka, w porozumieniu ze Starostą Powiatu i przy współudziale kierownictwa jednostki, Dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat oraz  Kierowników Wydziałów Starostwa, Zespołów i samodzielnych stanowisk,
3) przeprowadzanie doraźnych, problemowych i kompleksowych kontroli  w  Wydziałach  Starostwa Powiatowego, Zespołach i samodzielnych stanowiskach  oraz  w podległych i nadzorowanych jednostkach  organizacyjnych Powiatu, zgodnie z zatwierdzonym rocznym  Planem Kontroli,
4) przeprowadzanie kontroli sprawdzających w kontrolowanych uprzednio obszarach w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych,
5) przeprowadzanie kontroli  pozaplanowych , zleconych przez Starostę Powiatu,
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej w Wydziałach Starostwa, Zespołach i na samodzielnych stanowiskach,
7) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w zakresie zapewnienia przestrzegania procedur kontroli zarządczej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa,
8) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
9) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych,
10) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, obejmujących wyniki kontroli, w tym źródła i przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości,
11) sporządzanie wystąpień pokontrolnych, zawierających wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli,  zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania badanej działalności,
12) przygotowywanie niezbędnych dokumentów, zawiadomień i wniosków w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,w zakresie przeprowadzanych kontroli,
13) sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej,
14) sprawowanie funkcji koordynacyjnej kontroli wykonywanych przez Wydziały Starostwa, Zespoły i samodzielne stanowiska poprzez sporządzanie zbiorczych planów kontroli Starostwa, na podstawie przedłożonych przez Kierowników Wydziałów, Zespoły i samodzielne stanowiska  rocznych planów kontroli,
15) współdziałanie z zewnętrznymi organami kontroli na podstawie odrębnych przepisów.