Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół ds. Kadr i Płac G/B

Krystyna Lukaj
tel.: (77) 405 27 14

Agnieszka Mołodyńska
tel.: (77) 405 27 14

Plac Wolności 13 pok. 28 ( I Piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
fax. (77) 472 32 95
e-mail:

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały NR 193/816/2022 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2022 r.:

Zespół ds. Kadr i Płac (KP)

§ 31. Zespół ds. Kadr i Płac.

1. Zespół ds. Kadr i Płac podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:
1) prowadzenie akt osobowych i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń pracowników Starostwa,
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
4) prowadzenie dokumentacji płacowej,
5) sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń i innych należności wypłacanych przez Starostwo,
6) naliczanie comiesięcznych diet Radnych Powiatu za pracę w Radzie – sporządzanie listy wypłat,
7) naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na pracownicze plany kapitałowe [PPK], dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, instytucją finansową prowadzącą i zarządzającą PPK w Starostwie oraz innymi uprawnionymi podmiotami
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym,
9) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
10) opracowywanie regulaminu pracy, 
11) opracowywanie okresowych analiz i informacji z realizacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
12) kontrola dyscypliny pracy,
13) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem absencji chorobowej, urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i innych usprawiedliwionych nieobecności,
14) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniów szkół średnich i studentów,
15) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem bezrobotnych w celu odbycia stażu w Starostwie,
16) przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierowników podległych jednostek i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
17) przekazywanie oświadczeń majątkowych właściwym Urzędom Skarbowym,
18) przygotowywanie dla Starosty informacji o osobach wskazanych w punkcie 16, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie, stwierdzonych w nich nieprawidłowościach oraz podjętych w związku z tym działaniach,
19) przeprowadzanie naborów na stanowiska urzędnicze w Starostwie oraz na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
20) koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z okresowym ocenianiem pracowników oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
21) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
22) prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
23) organizowanie badań profilaktycznych pracowników Starostwa,
24) prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi pracowników Starostwa,
25) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
26) opracowywanie w zakresie działania Zespołu ds. Kadr i Płac projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenie rejestru wszystkich upoważnień wydawanych przez Starostę,
27) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą techniczno-organizacyjną oraz finansową PPK.