Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Kadr i Płac G/B

Krystyna Lukaj
tel.: (77) 405 27 14
e-mail: k.lukaj@powiat.kedzierzyn-kozle.pl


Agnieszka Mołodyńska
tel.: (77) 405 27 14
e-mail: a.molodynska@powiat.kedzierzyn-kozle.pl


Plac Wolności 13 pok. 28 ( I Piętro)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
fax. (77) 472 32 95
e-mail:

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Zespół ds. Kadr i Płac (KP)

§ 30. 1. Zespół ds. Kadr i Płac podlega bezpośrednio Staroście Powiatu.
2. Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:
1) prowadzenie akt osobowych i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń pracowników Starostwa,
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
3) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
4) prowadzenie dokumentacji płacowej,
5) sporządzanie list płac dot. wynagrodzeń i innych należności wypłacanych przez Starostwo,
6) naliczanie comiesięcznych diet Radnych Powiatu za pracę w Radzie – sporządzanie listy wypłat,
7) naliczanie, pobieranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi uprawnionymi podmiotami,
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym,
9) prowadzenie spraw związanych z  Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
10) opracowywanie regulaminu pracy,
11) opracowywanie okresowych analiz i informacji z realizacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
12) kontrola dyscypliny pracy,
13) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem absencji chorobowej, urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i innych usprawiedliwionych nieobecności,
14) prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniów szkół średnich i studentów,
15) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem bezrobotnych w celu odbycia stażu w Starostwie,
16) przyjmowanie oświadczeń majątkowych kierowników podległych jednostek i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
17) prowadzenie czynności techniczno – ewidencyjnych związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
18) przekazywanie oświadczeń majątkowych właściwym urzędom skarbowym,
19) przygotowywanie dla Starosty informacji o osobach wskazanych w punkcie 16, które nie złożyły oświadczeń majątkowych lub złożyły je po terminie, stwierdzonych w nich nieprawidłowościach oraz podjętych w związku z tym działaniach,
20) przeprowadzanie naborów na stanowiska urzędnicze w Starostwie oraz na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
21) koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z okresowym ocenianiem pracowników oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
22) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
23) prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
24) organizowanie badań profilaktycznych pracowników Starostwa,
25) prowadzenie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi pracowników Starostwa,
26) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
27) opracowywanie w zakresie działania Zespołu ds. Kadr i Płac projektów upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenie rejestru wszystkich upoważnień wydawanych przez Starostę.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2016
  przez: Adrian Kasperski
 • opublikowano:
  08-11-2016 08:26
  przez: Adrian Kasperski
 • zmodyfikowano:
  08-01-2019 12:42
  przez: Łukasz Grabowski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 4992
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×