Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty

Aurelia Stępień - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 83
 

Klaudia Kontny - Inspektor
tel. 77 405 27 81

Halina Piekarz - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 82

Agata Goździewicz - Starszy Inspektor
tel. 77 405 27 80

Agnieszka Szynal - Podinspektor
tel. 77 405 27 81


ul. Doktora Judyma 5, ( I-piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl


Wydziałem Oświaty kieruje Kierownik.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez Powiat szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników nadzorowanych jednostek,
 2. opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących oświaty w Powiecie,
 3. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie należy do zdań własnych Powiatu,
 4. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. prowadzenie postępowania przekształcania i likwidacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat,
 6. ustalanie projektu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu,
 7. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 8. przygotowanie projektów nadawania i cofania uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym,
 9. przygotowywanie corocznie planów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
 10. opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 11. kierowanie uczniów do szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych,
 12. prowadzenie procedury związanej z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły,
 13. przygotowywanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora osób na stanowiska kierownicze w szkole lub placówce,
 14. opracowywanie zasad zatwierdzania projektów organizacyjnych szkół/placówek|
  prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,
 15. wstępne zatwierdzanie projektów organizacji szkół/placówek prowadzonych przez Powiat,
 16. prowadzenie procedury związanej z nadaniem stopnia awansu nauczyciel mianowanego,
 17. rozpatrywanie odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły lub placówki o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 18. wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat,
 19. współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego oceny pracy dyrektora szkoły/placówki,
 20. opracowywanie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 21. opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
 22. opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także niektórych innych składników wynagrodzenia,
 23. opracowywanie zasad udzielania rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
 24. opracowywanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 25. prowadzenie baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat oraz innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat jest odpowiednio organem właściwym do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych,
 26. koordynacja powiatowych działań związanych działalnością Szkolnego Sportu Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i ich rozliczanie,
 27. dokonywanie analizy wniosków nauczycieli ubiegających się o udzielenie świadczenia na pomoc zdrowotną oraz przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków zaplanowanych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną,
 28. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i innych materiałów informacyjnych dla Zarządu Powiatu,
 29. przedstawianie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących wniosków – zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe – w sprawach związanych z ich działaniem,
 30. występowanie z wnioskami w sprawie racjonalizacji i poprawy efektywności działań podejmowanych przez Wydział Oświaty i nadzorowane jednostki,
 31. przygotowanie wniosków o przyznanie subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań edukacyjnych realizowanych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski,
 32. sporządzanie okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
 33. udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.