Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty

Aurelia Stępień - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 83
 

Alicja Pałosz - Podinspektor
tel. 77 405 27 81
 

Halina Piekarz - Inspektor
tel. 77 405 27 82
 

Renata Scheit - Inspektor
tel. 77 405 27 80
 

Klaudia Kontny - Podinspektor
tel. 77 405 27 81
 

 

Doktora Judyma 5, ( I-piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

 

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:

Wydział  Oświaty (WO),

§ 23. 1. Wydziałem Oświaty kieruje Kierownik.

2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi przez Powiat szkołami i placówkami oświatowym w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników nadzorowanych jednostek.
 2. Opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących oświaty w Powiecie.
 3. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie należy do zdań własnych Powiatu.
 4. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek prowadzonych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Prowadzenie postępowania przekształcania i likwidacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat.
 6. Ustalanie projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu.
 7. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 8. Przygotowanie projektów nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym.
 9. Opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Kierowanie uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych.
 11. Prowadzenie procedury związanej z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły.
 12. Przygotowywanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora osób na stanowiska kierownicze w szkole lub placówce.
 13. Opracowywanie zasad zatwierdzania projektów organizacyjnych szkół/placówek| i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat kędzierzyńsko-kozielski.
 14. Wstępne zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkól/placówek i poradni psychologiczno - pedagogicznej prowadzonej przez Powiat.
 15. Prowadzenie procedury związanej z nadaniem stopnia awansu nauczyciel mianowanego.
 16. Rozpatrywanie odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły lub placówki o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 17. Wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat.
 18. Przygotowywanie projektu oceny pracy dyrektora szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 19. Opracowywanie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 20. Opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 21. Opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia.
 22. Opracowywanie zasad udzielania rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 23. Opracowywanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 24. Prowadzenie baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat oraz innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat jest odpowiednio organem właściwym do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych.
 25. Koordynacja powiatowych działań związanych działalnością Szkolnego Sportu Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i ich rozliczanie.
 26. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i innych materiałów informacyjnych dla Zarządu Powiatu.
 27. Występowanie z wnioskami w sprawie racjonalizacji i poprawy efektywności działań podejmowanych przez wydział oświaty i nadzorowane jednostki.
 28. Przygotowanie wniosków o przyznanie subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań edukacyjnych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.
 29. Sporządzanie okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych.
 30. Udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.