Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr i ewidencja zabytków

Rejestr zabytków. Jedną z form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest rejestr zabytków. Wpisu do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego zabytku, bądź też z urzędu. Podstawą do wpisu obiektu do rejestru jest wnikliwa analiza zasadności takiego wpisu. W toku prowadzonego postępowania WKZ gromadzi informacje
i materiały w celu potwierdzenia wartości historycznych, artystycznych i naukowych zabytku, po czym w drodze decyzji administracyjnej wpisuje lub też odmawia wpisu obiektu do rejestru zabytków. Z chwilą gdy decyzja staje się ostateczna WKZ dokonuje wpisu w księdze rejestru. Odrębne księgi rejestru prowadzone są dla zabytków nieruchomych (księga A), ruchomych (księga B) oraz archeologicznych (księga C).

Wpis do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela lub posiadacza z określonymi prawami oraz obowiązkami. Opieka nad zabytkiem wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem warunków do naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytku i jego znaczeniu dla historii i kultury. Wszelkie prace wykonywane w zabytku lub jego otoczeniu odbywają się na mocy pozwoleń konserwatorskich. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru ma możliwość aplikowania o dotacje dedykowane dla tych obiektów, jak również może ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Rejestr zabytków nieruchomych – http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow

Rejestr zabytków archeologicznych – http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow
 

Ewidencja zabytków. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków ewidencja zabytków nie jest formą, a sposobem ochrony zabytków. Ewidencja sporządzana jest na trzech szczeblach administracji tj. gminna ewidencja zabytków (GEZ), wojewódzka ewidencja zabytków (WEZ) oraz krajowa ewidencja zabytków (KEZ), a prowadzącymi organami są odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent), wojewódzki konserwator zabytków i generalny konserwator zabytków. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart ewidencyjnych, których wzór określa rozporządzenie. W ewidencji znajdują się obiekty z terenu gminy czy też województwa, które organ uznaje za warte ochrony ze względu na posiadane wartości. Założenie jak i uaktualnienie ewidencji gminnej winno się odbywać poprzez zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta). Ewidencja jest również podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami, jak również winna być uwzględniona podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ewidencja zabytków gmina Bierawa – PDFEwidencja zabytków architektury gminy Bierawa oraz zarządzenie GEZ .pdf

Ewidencja zabytków gmina Cisek – PDFEwidencja zabytków architektury gminy Cisek.pdf

Ewidencja zabytków gmina Kędzierzyn-Koźle – PDFZarządzenie GEZ Kędzierzyn-Koźle.pdf PDFEwidencja zabytków architektury gminy Kędzierzyn-Koźle.pdf PDFEwidencja zabytków archeologicznych gminy Kędzierzyn-Koźle.pdf

Ewidencja zabytków gmina Pawłowiczki – PDFEwidencja zabytków architektury gminy Pawłowiczki.pdf

Ewidencja zabytków gmina Polska Cerekiew – PDFEwidencja zabytków architektury gminy Polska Cerekiew oraz zarządzenie GEZ .pdf

Ewidencja zabytków gmina Reńska Wieś – PDFEwidencja zabytków architektury gminy Reńska Wieś.pdf

Uwaga:

Podane na stronie wykazy obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków są systematycznie aktualizowane i nie odzwierciedlają aktualnego na dzień odwiedzenia strony stanu. W szczególności dotyczy to zbiorów ewidencji zabytków. W celu weryfikacji uzyskanych informacji należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (tel. 77 40 52 754) lub z pracownikami działu ds. dokumentacji i rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tel. 77 45 24 342).

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2017
  przez: Grzegorz Naumowicz
 • opublikowano:
  15-02-2018 12:11
  przez: Grzegorz Naumowicz
 • zmodyfikowano:
  15-02-2018 12:28
  przez: Grzegorz Naumowicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 1304
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×