Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr i ewidencja zabytków

Rejestr zabytków. Jedną z form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest rejestr zabytków. Wpisu do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego zabytku, bądź też z urzędu. Podstawą do wpisu obiektu do rejestru jest wnikliwa analiza zasadności takiego wpisu. W toku prowadzonego postępowania WKZ gromadzi informacje
i materiały w celu potwierdzenia wartości historycznych, artystycznych i naukowych zabytku, po czym w drodze decyzji administracyjnej wpisuje lub też odmawia wpisu obiektu do rejestru zabytków. Z chwilą gdy decyzja staje się ostateczna WKZ dokonuje wpisu w księdze rejestru. Odrębne księgi rejestru prowadzone są dla zabytków nieruchomych (księga A), ruchomych (księga B) oraz archeologicznych (księga C).

Wpis do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela lub posiadacza z określonymi prawami oraz obowiązkami. Opieka nad zabytkiem wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem warunków do naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystaniu z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o zabytku i jego znaczeniu dla historii i kultury. Wszelkie prace wykonywane w zabytku lub jego otoczeniu odbywają się na mocy pozwoleń konserwatorskich. Właściciel zabytku wpisanego do rejestru ma możliwość aplikowania o dotacje dedykowane dla tych obiektów, jak również może ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Rejestr zabytków nieruchomych – http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow

Rejestr zabytków archeologicznych – http://www.wuozopole.pl/ochrona/rejestr-zabytkow
 

Ewidencja zabytków. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków ewidencja zabytków nie jest formą, a sposobem ochrony zabytków. Ewidencja sporządzana jest na trzech szczeblach administracji tj. gminna ewidencja zabytków (GEZ), wojewódzka ewidencja zabytków (WEZ) oraz krajowa ewidencja zabytków (KEZ), a prowadzącymi organami są odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent), wojewódzki konserwator zabytków i generalny konserwator zabytków. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart ewidencyjnych, których wzór określa rozporządzenie. W ewidencji znajdują się obiekty z terenu gminy czy też województwa, które organ uznaje za warte ochrony ze względu na posiadane wartości. Założenie jak i uaktualnienie ewidencji gminnej winno się odbywać poprzez zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta). Ewidencja jest również podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami, jak również winna być uwzględniona podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spośród gmin powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego GEZ założoną zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa posiadają gminy Bierawa, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. Jedynie gmina Cisek jak dotychczas nie przyjęła GEZ w formie zarządzenia Wójta i dla tej gminy obowiązuje wykaz zabytków z 2010 r.

Ewidencja zabytków gminy Bierawa – PDFGmina Bierawa, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie i zalącznik z 27.12.2017 r.pdf (879,19KB)

Ewidencja zabytków gminy Bierawa (wersja dostępna cyfrowo) - DOCGmina Bierawa, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie i zalącznik z 27.12.2017 r.doc (44,00KB)

Ewidencja zabytków gminy Cisek – PDFGmina Cisek, wykaz objektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.pdf (301,79KB)

Ewidencja zabytków gminy Kędzierzyn-Koźle – PDFK-K, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie z 11.08.2017 r.pdf (49,83KB)

PDFK-K, Gminna Ewidencja Zabytków Architektury, załacznik nr 1 do zarządzenia.pdf (244,44KB)

PDFK-K, Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych, załacznik nr 2 do zarządzenia.pdf (90,26KB)

PDFK-K, Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków z 5.03.2018 r.pdf (41,28KB)

PDFK-K, Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków z 29.09.2017 r.pdf (55,33KB)

Ewidencja zabytków gminy Pawłowiczki – PDFGmina Pawłowiczki, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie wraz z wykazem z 14.10.2019 r.pdf (7,27MB)

Ewidencja zabytków gminy Pawłowiczki (wersja dostępna cyfrowo) - DOCGmina Pawłowiczki, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie wraz z wykazem z 14.10.2019 r.doc (524,50KB)

Ewidencja zabytków gminy Polska Cerekiew – PDFGmina Polska Cerekiew, Gmina Ewidencja Zabytków, zarządzenie i spis z 28.12.2017 r.pdf (1,15MB)

Ewidencja zabytków gminy Polska Cerekiew (wersja dostępna cyfrowo) – DOCGmina Polska Cerekiew, Gmina Ewidencja Zabytków, zarządzenie i spis z 28.12.2017 r.doc (167,50KB)

Ewidencja zabytków gminy Reńska Wieś – PDFGmina Reńska Wieś, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie z 2.07.2019 r.pdf (434,56KB) PDFGmina Reńska Wieś, Gminna Ewidencja Zabytków, załacznik nr 1 do zarządzenia.pdf (2,97MB)

Ewidencja zabytków gminy Reńska Wieś (wersja dostępna cyfrowo) –DOCGmina Reńska Wieś, Gminna Ewidencja Zabytków, zarządzenie z 2.07.2019 r.doc (28,00KB) DOCGmina Reńska Wieś, Gminna Ewidencja Zabytków, załacznik nr 1 do zarządzenia.doc (252,50KB)
 

Wojewódzka Ewidencja Zabytków. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dostępne jest zarządzenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 10 października 2019 r. wprowadzające na obszarze województwa opolskiego wojewódzką ewidencję zabytków wraz z załącznikami https://wuozopole.bip.gov.pl/rejestry/ewidencja.html

 

Uwaga:

Podane na stronie wykazy obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków są systematycznie aktualizowane i nie odzwierciedlają aktualnego na dzień odwiedzenia strony stanu. W szczególności dotyczy to zbiorów ewidencji zabytków. W celu weryfikacji uzyskanych informacji należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu (tel. 77 40 52 754) lub z pracownikami działu ds. dokumentacji i rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tel. 77 45 24 342).