Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor Ochrony Danych

Szanowny Petencie, Kliencie.

W dniu 25 maja 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby , które są określone w art. 13 niniejszego Rozporządzenia ( których treść załączamy poniżej) będą każdorazowo wnikliwie badane przez Urząd.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa : przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 pkt.a,b,c,f  RODO

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty  upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania..

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych wewnętrznych regulacjach prawnych.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest [dobrowolne / wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy].

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Wybrane zadania Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych   realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności:

1) informuje administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie ;

2) monitoruje przestrzeganie rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, podejmuje działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udziela na żądanie zaleceń co do skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;

4) współpracuje z organem nadzorczym;

5) pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami , o których mowa w art.36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

7) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych;

8) podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia systemu ochrony danych osobowych;

9) prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 ust 5 rozporządzenia;

10) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.30 ust 1 rozporządzenia

11) dokonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z  rozporządzeniem oraz polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania systemem informatycznym i innymi przepisami o ochronie danych osobowych  zgodnie z przedłożonym ADO corocznym planem sprawdzeń oraz sporządza ze sprawdzenia stosowne sprawozdania, które przedkłada ADO do zapoznania i wdrożenia środków naprawczych;

12) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

13) prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Akty prawne.

PDFRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2018
  przez: Agata Goździewicz
 • opublikowano:
  23-01-2018 07:38
  przez: Agata Goździewicz
 • zmodyfikowano:
  25-04-2018 14:35
  przez: Krzysztof Księski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 555
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×