Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych, Inspektor Ochrony Danych, Klauzule informacyjne RODO, Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów

Krzysztof Księski
tel. 77 405 27 77
e-mail: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby , które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia (których treść załączamy poniżej) będą każdorazowo wnikliwie badane przez Urząd.

PDFRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia.pdf

PDFUstawa o ochronie danych osobowych.pdf

Co to jest RODO i cel jego wprowadzenia?

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres e-mail, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Co to znaczy przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzaniem danych osobowych nazywamy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Ogólna klauzula informacyjna dla danych  osobowych przetwarzanych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie.

3)  Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej większości przypadków nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe bo jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego (np. wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego). Na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda bo konkretny przepis ustawy na to zezwala ( art.6 ust. 1 pkt.c. RODO)

DOCXPrzepisy.docx

Nasz urząd zawiera  wiele różnych umów i też w tym przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego wymagana odrębna zgoda. Określa to art. 6 ust.1 pkt b. RODO. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa o dodatkowe dane (np. numer telefonu, numer poczty mail) w celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwo wycofana. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt a. RODO.

Rozróżniamy też dane szczególnych kategorii ( są to dane o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym,poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, przetwarzaniu danych genetycznych, danych biometrycznych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Co do zasady przetwarzanie takich danych jest zabronione ale czasami może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali takich danych aby załatwić Państwa sprawę (np. wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy o stanie zdrowia jak chcemy wydać Państwu prawo jazdy). Takie dane możemy również przetwarzać i określa to art.9 ust.2 pkt b, g, h  RODO.

Możemy też wyjątkowo  przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących (np.wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych). Określa to art. 10 RODO

4) Państwa dane możemy też przekazywać innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa ( np. Policja, NIK, RIO) lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane otrzymać. Dane też przekazujemy podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. firma, która obsługuje naszą pocztę mail, firma zapewniająca sprawną obsługę aplikacji komputerowej itp).

5)  Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich ( czyli poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy)

6) Dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie muszą być przechowywane w archiwum. Jest to określone przepisami i okres przechowywania tych danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Organów Powiatu i Starostw Powiatowych

PDFJednolity Rzeczowy Wykaz Akt.pdf

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 ust. 1 RODO

b. prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) art. 16 RODO

c. prawo do usunięcia danych ( ale tylko w określonych przypadkach) art. 17 RODO

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (też w ściśle określonych przypadkach) art. 18 RODO

8) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych

9) Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą ( art.15-22 RODO)  można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, I piętro, pokój nr 26 ( kancelaria) lub pocztą, faxem, mailem. Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

DOCXKlauzula informacyjna dla Starostwa Powiatowego.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.docx

Informacja rzecznik prasowy.jpeg

Klauzule informacyjne dla poszczególnych wydziałów i komórek Starostwa Powiatowego

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Architektury.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Oświaty.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Promocji.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Inspektora ds. BHP.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Zespół Kadr i Płac.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Rzecznika Prasowego.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych i Administracji.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Zespół ds. audytu wewnętrznego.docx

DOCXKlauzula informacyjna dla zadań realizowanych przez Inspektora Ochrony Danych.docx

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Starostę w zakresie analizy złozonych oświadczeń majątkowych.docx

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu..docx

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze skargą.docx

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego.docx

DOCXKlauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.docx

DOCXKlauzula informacyjna przy rekrutacji na stanowiska.docx

Wybrane zadania Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych   realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w szczególności:

1) informuje administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie ;

2) monitoruje przestrzeganie rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, podejmuje działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udziela na żądanie zaleceń co do skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;

4) współpracuje z organem nadzorczym;

5) pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami , o których mowa w art.36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

7) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych;

8) podejmuje odpowiednie działania w wypadku naruszenia systemu ochrony danych osobowych;

9) prowadzi rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 ust 5 rozporządzenia;

10) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.30 ust 1 rozporządzenia oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 ust .2 RODO.

11) dokonuje sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z  rozporządzeniem oraz polityką bezpieczeństwa informacji i instrukcją zarządzania systemem informatycznym i innymi przepisami o ochronie danych osobowych  zgodnie z przedłożonym ADO corocznym planem sprawdzeń oraz sporządza ze sprawdzenia stosowne sprawozdania, które przedkłada ADO do zapoznania i wdrożenia środków naprawczych;

12) nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

13) prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

10 podstawowych zasad ochrony Twoich danych osobowych.

10 zasad ochrony danych osobowych.jpeg

10 prostych zasad cyberbezpieczeństwa.

10 zasad cyberbezpieczeństwa.png

Cyberbezpieczeństwo-zgłaszanie incydentów przez jednostki organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Incydenty, które mają lub mogą mieć niekorzystny  wpływ na cyberbezpieczeństwo należy po ich stwierdzeniu niezwłocznie zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Księskiego telefonicznie nr 774052777 oraz mailowo: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl i następnie okoliczności incydentu potwierdzić oficjalnym pismem. Zgłaszanie incydentów dotyczy wyłącznie Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w punktach od 1 do 17, w załączniku nr 9 do Statutu Powiatu  Kędzierzyńsko-Kozielskiego . W przypadku dłuższej nieobecności Inspektora Ochrony Danych incydenty należy zgłaszać do Administratora Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu nr telefonu 775052725, mail:  l.grabowski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Akty prawne.

PDFUstawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.pdf

PDFUchwała Zarządu Powiatu-wyznaczona osoba do kontaktu z CSIRT NASK.pdf

PDFProcedura zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Starostwie Powiatowym.pdf

 

Informacje o działaniach podjętych w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podst. art. 73 ust.2 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r ( Dz. U. 2018 poz.1000)

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2018
  przez: Agata Goździewicz
 • opublikowano:
  23-01-2018 07:38
  przez: Agata Goździewicz
 • zmodyfikowano:
  17-04-2019 07:31
  przez: Krzysztof Księski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 5031
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×