Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja

posiedzenie 05 lutego 2020 roku

posiedzenie 22 stycznia 2020 r.
PDFUchwała 55.243.2020.pdf w sprawie zaopiniowania Projektu Budowlanego (wyciąg do uzgodnień) w ramach realizacji zadania pn.: „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych, wraz z wykonaniem opaski brzegowej"
PDFUchwała 55.244.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok.pdf
PDFUchwała 55.245.2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok.pdf
PDFUchwała 55.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok.pdf

posiedzenie 08 stycznia 2020 r.
PDFUchwała Nr 54.236.2020.pdf w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała Nr 54.237.2020.pdf w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej.
PDFUchwała Nr 54.238.2020.pdf w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.
PDFUchwała Nr 54.239.2020.pdf w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
PDFUchwała Nr 54.240.2020.pdf w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.
PDFUchwała Nr 54.241.2020.pdf w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała Nr 54.242.2020.pdf w sprawie przyjęcia do współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2020 roku.

posiedzenie  19 grudnia 2019 r.
PDFUchwała Nr 51.228.2019.pdf w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała Nr 51.229.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 51.230.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 13 grudnia 2019 r.
PDFUchwała 50.222.2019.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-Kozielskim (VI)”,w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUPw ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 50.223.2019.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”,w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUPw ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 50.224.2019.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 50.225.2019.pdf w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
PDFUchwała 50.226.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 50.227.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 09 grudnia 2019 r.
PDFUchwała 49.219.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 49.220.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020.pdf
PDFUchwała 49.221.2019 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf

posiedzenie 04 grudnia 2019 r.
PDFUchwała 48.214.2019.pdf w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 roku
PDFUchwała 48.215.2019.pdf w sprawie porozumienia dotyczącego przeniesienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu na stanowisko Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 48.216.2019.pdf w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
PDFUchwała 48.217.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 48.218.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 29 listopada 2019 r.
PDFUchwała 47.213.2019.pdfw sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.

posiedzenie 26 listopada 2019 r.
PDFUchwała Nr 46.204.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
PDFUchwała Nr 46.205.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.
PDFUchwała Nr 46.206.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek.
PDFUchwała Nr 46.207.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sołectwie Ciężkowice.
PDFUchwała Nr 46.208.2019.pdf w sprawie rozszerzenia i udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
PDFUchwała Nr 46.209.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Z. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu".
PDFUchwała Nr 46.210.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 46.211.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 46.212.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 14 listopada 2019 r.
PDFUchwała Nr 45.199.2019.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała Nr 45.200.2019.pdf w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020.
PDFUchwała Nr 45.201.2019.pdf w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDFUchwała Nr 45.202.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 45.203.2019.pdf w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 07 listopada 2019 r.
PDFUchwała 44.198.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 05 listopada 2019 r.
PDFUchwała 43.193.2019.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
PDFUchwała 43.194.2019.pdf w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
PDFUchwała 43.195.2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40.pdf
PDFUchwała 43.196.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 43.197.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 29 października 2019 r.
PDFUchwała 42.190.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 42.191.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 42.192.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 22 października 2019 r.
PDFUchwała 41.186.2019.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok"
PDFUchwała 41.187.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 41.188.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 41.189.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 15 października 2019 r.
PDFUchwała Nr 40.182.2019.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/175/2019 w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała 40.183.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 40.184.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 40.185.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 07 października 2019 r.
PDFUchwała Nr 39.180.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości wraz z odsetkami zaległej odpłatności Moniki Fusch za usługi noclegowe w Bursie Szkolnej.
PDFUchwała Nr 39.181.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 30 wrzesnia 2019 r.
PDFUchwała 38.173.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 38.174.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 38.175.2019 w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 38.176.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 38.177.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 38.178.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 38.179.2019.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

posiedzenie 24 września 2019 r.
PDFUchwała 37.164.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu ERASMUS+.pdf
PDFUchwała 37.165.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 418 relacji Reńska Wieś DK Nr 45 - Kędzierzyn-Koźle DK Nr 40 do kategorii drogi gminnej
PDFUchwała 37.166.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 1448 Grocholub - Poborszów do kategorii drogi gminnej
PDFUchwała 37.167.2019.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok"
PDFUchwała 37.168.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 37.169.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 37.170.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 37.171.2019.pdf zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
PDFUchwała Nr 37.172.2019.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

posiedzenie 11 września 2019 r.
PDFUchwała 36.162.2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi obejmującej działkę nr 687 opbręb Ucieszków do kategorii drogi gminnej.pdf
PDFUchwała 36.163.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 06 września 2019 r.
PDFUchwała 35.159.2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 35.160.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 35.161.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 02 września 2019 r.
PDFUchwała 34.152.2019 w sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa.pdf
PDFUchwała 34.153.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego
PDFUchwała 34.154.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych
PDFUchwała 34.155.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Nr 3
PDFUchwała 34.156.2019 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2020 rok.pdf
PDFUchwała 34.157.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 34.158.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 13 sierpnia 2019 r.
PDFUchwała 33.140.2019.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 33.141.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 33.142.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 33.143.2019.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 33.144.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 33.145.2019.pdf w sprawie upoważnienia Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 33.146.2019 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała33.147.2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku.pdf
PDFZałącznik do Uchwały 33.147.2019.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki.pdf
PDFZałącznik nr 3 - inwestycje i remonty.pdf
PDFZałącznik nr 4 - ZOZ.pdf
PDFZałącznik nr 5a -wykonanie WPF.pdf
PDFZałącznik nr 5b-Przedsięwzięcia.pdf
PDFZałącznik nr 6-część opisowa do informacji.pdf
PDFUchwała 33.148.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 33.149.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 33.150.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 33.151.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 30 lipca 2019 r.
PDFUchwała Nr 32.131.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 32.132.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 32.133.2019.pdf w sprawie udzielenia upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
PDFUchwała Nr 32.134.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia.
PDFUchwała Nr 32.135.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu".
PDFUchwała Nr 32.136.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu".
PDFUchwała Nr 32.137.2019.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała Nr 32.138.2019.pdf w sprawie wyznaczenia nauczyciela jednorazowo zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności.
PDFUchwała Nr 32.139.2019.pdf w sprawie wyznaczenia nauczyciela jednorazowo zastępującego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jago nieobecności.

posiedzenie 17 lipca 2019 r.
PDFUchwała 31.127.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 31.128.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 31.129.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 31.130.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

posiedzenie 03 lipca 2019 r.
PDFUchwała 30.118.2019.pdf w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
PDFUchwała 30.119.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówień na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 30.120.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 30.121.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 30.122.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 30.123.2019.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 30.124.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 30.125.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 30.126.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf

posiedzenie 24 czerwca 2019 r.
PDFUchwała 29.115.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 29.116.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 29.117.2019.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

posiedzenie 17 czerwca 2019 r.
PDFUchwała 28.109.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 28.110.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 28.111.2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich.pdf
PDFUchwała 28.112.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej - droga powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej - droga powiatowa Nr 2988S w miejscowości Toszek
PDFUchwała 28.113.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 28.114.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 06 czerwca 2019 r.
PDFUchwała 26.105.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 26.106.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 26.107.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 26.108.2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 05 czerwca 2019 r.
PDFUchwała 25.102.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 25.103.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 25.104.2019.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 21 maja 2019 r.
PDFUchwała 24.100.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 24.101.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 15 maja 2019 r.
PDFUchwała 23.95.2019.pdf w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
PDFUchwała 23.96.2019.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiegoi wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”
PDFUchwała 23.97.2019.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego od 2017 r.
PDFUchwała 23.98.2019.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała 23.99.2019.pdf w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna RPO WO 2014-2020

posiedzenie 14 maja 2019 r.
PDFUchwała 22.88.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 22.89.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 22.90.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 22.91.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 22.92.2019 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród.pdf
PDFUchwała 22.93.2019.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/214/2004 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego
PDFUchwała 22.94.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 07 maja 2019 r.
PDFUchwała Nr 21.78.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 21.79.2019.pdf   sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 21.80.2019.pdf w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
PDFUchwała Nr 21.81.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik automatyk - symbol 311909.
PDFUchwała Nr 21.82.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie:  technik programista - symbol 351406.
PDFUchwała Nr 21.83.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik rachunkowości - symbol 431103.
PDFUchwała Nr 21.84.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik reklamy - symbol 333907
PDFUchwała Nr 21.85.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik organizacji turystyki - symbol 422104.
PDFUchwała Nr 21.86.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do kategorii drogi gminnej.
PDFUchwała Nr 21.87.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn." "Budowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą".

posiedzenie 24 kwietnia 2019 r.
PDFUchwała Nr 20.75.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 20.76.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 20.77.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 15 kwietnia 2019 r.
PDFUchwała 19.68.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 19.69.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 19.70.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 19.71.2019 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 12 szt. drzewa z nieruchomości stanowiących własność Powiatu K-Kozielskiego.pdf
PDFUchwała 19.72.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej w Kędzierzynie-Koźlu"
PDFUchwała 19.73.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu"
PDFUchwała 19.74.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu"

posiedzenie 01 kwietnia 2019 r.
PDFUchwała 17.64.2019.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
PDFUchwała 17.65.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 17.66.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 17.67.2019.pdf w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach przygotowania i złożenia do dofinansowania projektów współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

posiedzenie 25 marca 2019 r.
PDFUchwała 16.57.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźle.pdf
PDFUchwała 16.58.2019.pdf w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji udzielania świadczeń nocy i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
PDFUchwała 16.59.2019.pdf w sprawie ustalenia od dnia 1 kwietnia 2019 r. wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 16.60.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na odznakach honorowych "Tarcza Świętego Floriana" oraz "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego"
PDFUchwała 16.61.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok.pdf
PDFUchwała 16.62.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 16.63.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFZałącznik do Uchwały 16.61.2019.pdf
PDFZałącznik nr 1 - dochody 2018.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wydatki 2018.pdf
PDFZałącznik nr 3a i 3b dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2018.pdf
PDFZałącznik nr 4- remonty i inwestycje 2018r.pdf
PDFZałącznik nr 5 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem śrpodków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2018r.pdf
PDFZałącznik nr 6 - wydatki wleloletnich programów za 2018r.pdf
PDFZałącznik nr 7 - dotacje 2018.pdf
PDFZałącznik nr 8 - wykonanie planu finansowego SP ZOZ za 2018.pdf
PDFZałącznik nr 9 - umorzenia należności Powiatu K-Kozielskiego 2018.pdf
PDFZałącznik nr 10 - część opisowa do sprawozdania rocznego za 2018.pdf
PDFStan mienia Powiatu za 2018.pdf
PDFFN.3040.30.2019.WT.pdf
PDFUchwała 16.62.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 16.63.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf

posiedzenie 12 marca 2019r.
PDFUchwała 15.52.2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 15.53.2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała 15.54.2019 w sprawie przekazania umową darowizny worków przeciwpowodziowych stanowiących mienie ruchome Powiatu K-Kozielskiego na rzecz gmin Cisek i Reńska Wieś.pdf
PDFUchwała 15.55.2019 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf
PDFUchwała 15.56.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.pdf

posiedzenie 05 marca 2019r.
PDFUchwała Nr 14.48.2019.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 14.49.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 14.50.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
PDFUchwała Nr 14.51.2019.pdf w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019.

posiedzenie 26 lutego 2019r.
PDFUchwała Nr 13.45.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii drogi gminnej.
PDFUchwała Nr 13.46.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
PDFUchwała Nr 13.47.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.

posiedzenie 19 lutego 2019r.
PDFUchwała Nr 12.42.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 12.43.2019.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok.
PDFUchwała Nr 12.44.2019.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

posiedzenie 12 lutego 2019r.
PDFUchwała Nr 11.40.2019.pdf w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała Nr 11.41.2019.pdf w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego od 2018 r.

posiedzenie 31 stycznia 2019
PDFUchwała 10.35.2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.pdf 
PDFUchwała 10.36.2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy społecznej w Kędzierzynie-Koźle.pdf
PDFUchwała 10.37.2019 w sprawie przyjęcia współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr 10.38.2019.pdf w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
PDFUchwała 10.39.2019 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu.pdf

posiedzenie 25 stycznia 2019
PDFUchwała 9.29.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019.pdf
PDFUchwała 9.30.2019 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała 9.31.2019.pdf w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości wraz z odsetkami zaległej odpłatności xxxxxxx za pobyt dziecka xxxxxxxxxx w pieczy zastępczej
PDFUchwała 9.32.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 9.33.2019.pdf w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
PDFUchwała 9.34.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu ERASMUS+.pdf

posiedzenie 15 stycznia 2019r.
PDFUchwała Nr 8.28.2019.pdf w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Ignacego Mościckiego w Kędzierzynie-Koźlu".

posiedzenie 08 stycznia 2019r.
PDFUchwała Nr 7.24.2019.pdf w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4/11/2018 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie  Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w Punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
PDFUchwała Nr 7.25.2019.pdf w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
PDFUchwała Nr 7.26.2019.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019.
PDFUchwała Nr 7.27.2019.pdf w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej.

posiedzenie 28 grudnia 2018r.
PDFUchwała Nr 6.23.2018.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok

posiedzenie 20 grudnia 2018r.
PDFUchwała Nr 5.17.2018.pdf w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
PDFUchwała Nr 5.18.2018.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
PDFUchwała Nr 5.19.2018.pdf w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
PDFUchwała Nr 5.20.2018.pdf zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
PDFUchwała Nr 5.21.2018.pdf w sprawie wyrażenia opinii nt. przebiegu drogi gminnej nr 107690 O na obszarze Gminy Reńska Wieś w zakresie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała Nr 5.22.2018.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu

posiedzenie 11 grudnia 2018
PDFUchwała 4.8.2018.pdf w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
PDFUchwała 4.9.2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy linii kolejowej nr 136 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie.pdf
PDFUchwała 4.10.2018 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf
PDFUchwała 4.11.2018.pdf w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn- Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 4.12.2018.pdf w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
PDFUchwała 4.13.2018.pdf w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 roku
PDFUchwała 4.14.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 4.15.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 4.16.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 04 grudnia 2018r.
PDFUchwala 2.7.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf

posiedzenie 27 listopada 2018
PDFUchwała 1.1.2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 1.2.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 1.3.2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała 1.4.2018.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 1.5.2018.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFUchwała 1.6.2018.pdf w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia wewnętrznej drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii drogi gminnej.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-11-2018
  przez: Zarząd Powiatu
 • opublikowano:
  30-11-2018 11:07
  przez: Agata Goździewicz
 • zmodyfikowano:
  14-02-2020 14:03
  przez: Agata Goździewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Organizacyjny
  odwiedzin: 2371
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn Koźle
ul. Plac Wolności 13
NIP: 749-18-05-951
REGON: 531412208

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 31 08
fax: 77 472 32 95
e-mail: starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
strona www: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl