Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego VI kadencja

Uchwały z 120 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 08 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 120/486/2021
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 29 szt. drzew z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 120/4872021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przebiegu odcinka drogi gminnej nr 107691 O Poborszów - Kamionka
Uchwała Nr 120/488/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg nr: 1832 O ul. Kościelna w Choruli, 1831 O ul. Kamienna w Gogolinie (odcinek od ul. Malińskiej do obwodnicy Karłubca) i drogi bez numeru – ul. Malińska w Gogolinie (odcinek od wiaduktu do drogi wojewódzkiej nr 424)
Uchwała Nr 120/489/2021 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa i rozbudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 120/490/2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przebiegu drogi gminnej ul. Miła w Większycach
Uchwała Nr 120/491/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok


Uchwały z 119 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 119/484/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 119/485/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2021/2022 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie- Koźlu kształcenia w zawodzie: technik spawalnictwa - symbol cyfrowy; 311516


Uchwały z 118 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 maja 2021 roku

Uchwała Nr 118/482/2021 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 118/483/2021 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych „Bierawa 2” w gminie Bierawa


 
Uchwała Nr 117/476/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sawickiej Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ul. Zielna 1 w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w zakresie przystąpienia, realizacji i rozliczania drugiego naboru do projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Uchwała Nr 117/477/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Rynek w Kędzierzynie-Koźlu kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Uchwała Nr 117/478/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 117/479/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 117/480/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 117/481/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok

 
Uchwała Nr 116/474/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 116/475/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok

 
Uchwała Nr 115/472/2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS +
Uchwała Nr 115/473/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok

 
Uchwała Nr 114/471/2021 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa i rozbudowa ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu"

 
Uchwała Nr 113/467/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 113/468/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 113/469/2021 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 113/470/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok

Uchwała Nr 112/464/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Beacie Podgórskiej celem uzyskania niezbędnych opinii i danych pozwalających na opracowanie dokumentu, pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028” oraz „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2021-2024 wraz z perspektywą na lata 2025-2028”.
Uchwała Nr 112/465/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 112/466/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 111/463/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

 
Uchwała Nr 110/461/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 110/462/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 109/456/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 109/457/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 109/458/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 109/459/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 109/460/2021 w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Opolskiego nr 15/2021 z dnia 16 marca 2021 roku

Uchwały z 108 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 marca 2021 roku

Uchwała Nr 108/454/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla "Wydzielonego rachunku" - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Uchwała Nr 108/455/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok


Uchwały z 106 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 04 marca 2021 roku

Uchwała Nr 106/450/2021 w sprawie wyboru instytucji zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi
Uchwała Nr 106/451/2021 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn."Program ochrony środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r."
Uchwała Nr 106/452/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 106/453/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok


Uchwały z 104 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 lutego 2021 roku

Uchwała Nr 104/444/2021 w sprawie planu naboru uczniów klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Uchwała Nr 104/445/2021 uchylająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr 104/446/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr 104/447/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok.
Uchwała Nr 104/448/2021 w sprawie  upoważnienia Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej.
Uchwała Nr 104/449/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.


Uchwały z 103 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 02 lutego 2021 roku

Uchwała Nr 103/442/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 103/443/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok


Uchwały z 102 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 102/436/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 102/437/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 102/438/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 102/439/2021 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu
Uchwała Nr 102/440/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Uchwała Nr 102/441/2021 w sprawie przyjęcia do współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2021 roku


Uchwały z 101 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 101/430/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowe go Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie Koźlu
Uchwała Nr 101/431/2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego
Uchwała Nr 101/432/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021 za kształcenie nauczycieli w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Uchwała Nr 101/433/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 101/434/2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok
Uchwała Nr 101/435/2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2021 rok


Uchwały z 100 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 100/429/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


Uchwały z 99 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 99/427/2021 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok
Uchwała Nr 99/428/2021 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Uchwały z 98 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 98/422/2020 w sprawie wartości mienia wydzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźle w nieodpłatne użyczenie, stanowiącego fundusz założycielski zakładu
Uchwała Nr 98/423/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 98/424/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 98/425/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 98/426/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok


Uchwały z 97 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 97/415/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Czerwińskiego w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 97/416/2020 w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 roku
Uchwała Nr 97/417/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2021
Uchwała Nr 97/418/2020 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 97/419/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 97/420/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 97/421/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 96 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 96/411/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 96/412/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 96/413/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 96/414/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 95 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr 95/410/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 94 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 94/406/2020 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.
Uchwała Nr 94/407/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 94/408/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 94/409/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok


Uchwały z 93 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 93/402/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 93/403/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 93/404/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 93/405/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 92 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 92/394/2020 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 92/395/2020 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2021
Uchwała Nr 92/396/2020 w sprawie ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 92/397/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.
Uchwała Nr 92/398/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 92/399/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 92/400/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 92/401/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Uchwały z 91 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 91/389/2020
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 91/390/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 91/391/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa/rozbudowa ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 91/392/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 91/393/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 90 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 października 2020 roku

Uchwała Nr 90/384/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.
Uchwała Nr 90/385/2020 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.
Uchwała Nr 90/386/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 90/387/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 90/388/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 88 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 października 2020 roku

Uchwała Nr 88/381/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w sprawach związanych udziału szkoły Programu ERASMUS
Uchwała Nr 88/382/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 88/383/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 87 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 października 2020 roku

Uchwała Nr 87/375/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2902S O na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 907 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2901S ul. Kościelna w Wielowsi
Uchwała Nr 87/376/2020 w sprawie  wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2021 rok”
Uchwała Nr 87/377/2020 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 87/378/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 87/379/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 87/380/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 85 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 października 2020 roku

Uchwała Nr 85/369/2020 w sprawie rozszerzenia i udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
Uchwała Nr 85/370/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Uchwała Nr 85/371/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 85/372/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 85/373/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 85/374/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 84 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 września 2020 roku

Uchwała Nr 84.366.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 84.367.2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Tęczowej i ulicy Spokojnej w Większycach oraz część ulicy Żabnik w Długomiłowicach do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 84.368.2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Towarowej w Dziergowicach do kategorii drogi gminnej


Uchwały z 83 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 września 2020 roku

Uchwała Nr 83/357/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla "Wydzielonego rachunku"- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Uchwała Nr 83/358/2020 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 83/359/2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 83/360/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 83/361/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1833 O relacji Strzeleczki-Racławiczki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 409 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1207 O
Uchwała Nr 83/362/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2021 rok”
Uchwała Nr 83/363/2020 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
Uchwała Nr 83/364/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 83/365/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 82 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 16 września 2020 roku

Uchwała Nr 82/355/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 82/356/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 81 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 września 2020 roku

Uchwała Nr 81/352/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 81/353/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 81/354/2020 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2021 rok


Uchwały z 79 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 03 września 2020 roku

Uchwała Nr 79/349/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 79/350/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 79/351/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 78 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 78/343/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka ulicy Spacerowej w Wiekszycach"
Uchwała Nr 78/344/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sawickiej Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Zielna 1, do składania oświadczeń woli w zakresie przystąpienia, realizacji i rozliczenia projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Uchwała Nr 78/345/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2020/2021 w Techniku nr 4 im. Marii Skłodowskiej –Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: Technik transportu kolejowego - symbol cyfrowy: 311928
Uchwała Nr 78/346/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku
Uchwała Nr 78/347/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 78/348/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


 
Uchwała Nr 77/340/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi publicznej gminnej ulicy Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Ignacego Lisa w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr 77/341/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 77/342/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 76 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku

Uchwała Nr 76/336/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi publicznej gminnej ulicy Stanisława Lema w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 76/337/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/332/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sawickiej Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ul. Zielna 1 w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w zakresie przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. "Wspieramy DPS" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 76/338/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 76/339/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 75 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2020 roku

Uchwała Nr 75/331/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w zakresie przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 75/332/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sawickiej Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w zakresie przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. "Wspieramy DPS" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 75/333/2020 w sprawie zmian zmian budżetu Budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 75/334/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 75/335/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 74 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 lipca 2020 roku

Uchwała Nr 74/326/2020 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia  zamówienia na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Ślaskich
Uchwała Nr 74/327/2020 w sprawie udzielenia dalszych pełnomocnictw do załatwiania wszystkich spraw związanych ze złomowaniem pojazdów nabytych przez Powiat w drodze orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów
Uchwała Nr 74/328/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 74/329/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 74/330/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 73 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 lipca 2020 roku

Uchwała Nr 73/318/2020 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 73/319/2020 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Pogorzelec, w rejonie Alei Armii Krajowej oraz ulic: Tartacznej, Kozielskiej i Koszykowej
Uchwała Nr 73/320/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 73/321/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 73/322/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 73/323/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 73/324/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 73/325/2020 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle


Uchwały z 72 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 72/313/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 72/314/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 72/315/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Uchwała Nr 72/316/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 72/317/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 71 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 71/304/2020 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r."
Uchwała Nr 71/305/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 71/306/2020 sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. "PT i przebudowa ul. Gajdzika"
Uchwała Nr 71/307/2020 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego"
Uchwała Nr 71/308/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg wewnętrznych w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii dróg publicznych gminnych
Uchwała Nr 71/309/2020 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Piastów, wyznaczonego ulicami: Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego, Janusza Meissnera i Aleją Ignacego Lisa
Uchwała Nr 71/310/2020 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Bierawa" w gminie Bierawa
Uchwała Nr 71/311/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 71/312/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 70 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 03 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr 70/299/2020 w sprawie ponownego uzgadnia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle zatwierdzonego uchwałą Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1038 ze zm.) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki planistycznej Sławięcice przyjętego uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIII/147/2003 z dnia 25 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jednostki planistycznej Sławięcice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r., Nr 90, poz. 1741)
Uchwała Nr 70/300/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 70/301/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 70/302/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok

Uchwała Nr 70/303/2020 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Nr 3


Uchwały z 69 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 maja 2020 roku

Uchwała Nr 69/293/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego Jednostkom organizacyjnym Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 69/294/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego przejętego w wyniku likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu w trybie pisemnego przetargu publicznego
Uchwała Nr 69/295/2020 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzezcz Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 69/296/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic Lipowej, ul. Klonowej i części ul. Długiej w Większycach do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 69/297/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 69/298/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 68 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 maja 2020 roku

Uchwała Nr 68/292/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 67 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 maja 2020 roku

Uchwała Nr 67/287/2020 w sprawie ustalenia zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających powiatowi kędzierzyńsko-kozielskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Uchwała Nr 67/288/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 67/289/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 67/290/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 67/291/2020 w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego


Uchwały z 66 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 66/286/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 65 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 65/285/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 64 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 64/279/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Ks. Antoniego Połomskiego w Starym Koźlu do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 64/280/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej (droga bez numeru  - były odcinek drogi wojewódzkiej nr 423) na odcinku od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Gogolińską w Malni do ul. Malińskiej w Gogolinie (od km 25+108 do km 26+417), kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi wojewódzkiej
Uchwała Nr 64/281/2020 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 64/282/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Uchwała Nr 64/283/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Działu Administracji, Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w sytuacji nieobecności w pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Uchwała Nr 64/284/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 63 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 02 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr 63/278/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 62 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 marca 2020 roku

Uchwała Nr 62/271/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2019 rok
Uchwała Nr 62/272/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 62/273/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 62/274/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 62/275/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Uchwała Nr 62/276/2020 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Działu Administracji, Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd” w sytuacji nieobecności w pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Uchwała Nr 62/277/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aldonie Jelonek Kierownikowi Działu Administracji, Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego od 2017 r., w sytuacji nieobecności w pracy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Uchwały z 61 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 23 marca 2020 roku

Uchwała Nr 61/263/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu do występowania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Ministerstwa Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów
Uchwała Nr 61/264/2020 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 61/265/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 61/266/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego od 2017 r.
Uchwała Nr 61/267/2020 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr 61/268/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania wszelkich oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczanie projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 61/269/2020 sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczne RPO WO 2014-2020
Uchwała Nr 61/270/2020 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich


Uchwały z 60 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 10 marca 2020 roku

Uchwała Nr 60/261/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 60/262/2020 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 59 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05 marca 2020 roku

Uchwała Nr 59/256/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 59/257/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 59/258/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 59/259/2020 w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 59/260/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 58 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 58/255/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 57 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 57/252/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 57/253/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 57/254/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 56 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05 lutego 2020 roku

Uchwała Nr 56/247/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu do podpisania umowy finansowej z Narodową Agencją Programu ERASMUS+
Uchwała Nr 56/248/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 56/249/2020 w sprawie planu naboru uczniów klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Uchwała Nr 56/250/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 56/251/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 55 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 55/243/2020 w sprawie zaopiniowania Projektu Budowlanego (wyciąg do uzgodnień) w ramach realizacji zadania pn.: „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych, wraz z wykonaniem opaski brzegowej"
Uchwała Nr 55/244/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 55/245/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 55/246/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2020 rok


Uchwały z 54 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 08 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr 54/236/2020 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 54/237/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej
Uchwała Nr 54/238/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020
Uchwała Nr 54/239/2020 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
Uchwała Nr 54/240/2020 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu
Uchwała Nr 54/241/2020 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 54/242/2020 w sprawie przyjęcia do współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2020 roku


Uchwały z 53 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 53/235/2019 w sprawie wartości mienia wydzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu w nieodpłatne użyczenie, stanowiącego fundusz założycielski zakładu


Uchwały z 52 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 52/231/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 52/232/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 52/233/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńśko-kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 52/234/2019 mieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok


Uchwały z 51 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 51/228/2019 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 51/229/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 51/230/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 50 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 50/222/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-Kozielskim (VI)”,w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUPw ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 50/223/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”,w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUPw ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 50/224/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 50/225/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wszelkich oświadczeń woli i do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)”, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr 50/226/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 50/227/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 49 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 49/219/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 49/220/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020
Uchwała Nr 49/221/2019 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej


Uchwały z 48 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 04 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 48/214/2019 w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 roku
Uchwała Nr 48/215/2019 w sprawie porozumienia dotyczącego przeniesienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu na stanowisko Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 48/216/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
Uchwała Nr 48/217/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 48/218/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


 
Uchwała Nr 47/213/2019 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.

Uchwały z 46 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 46/204/2019  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
Uchwała Nr 46/205/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice i Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew
Uchwała Nr 46/206/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Błażejowice i Łany na terenie gminy Cisek
Uchwała Nr 46/207/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sołectwie Ciężkowice
Uchwała Nr 46/208/2019 w sprawie rozszerzenia i udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu
Uchwała Nr 46/209/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Z. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 46/210/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 46/211/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 46/212/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 45 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 45/199/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 45/200/2019 w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2020
Uchwała Nr 45/201/2019 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 45/202/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 45/203/2019 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 44 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 44/198/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


 
Uchwała Nr 43/193/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
Uchwała Nr 43/194/2019 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.
Uchwała Nr 43/195/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"
Uchwała Nr 43/196/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 43/197/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok

Uchwały z 42 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 42/190/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 42/191/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 42/192/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 41 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 22 października 2019 roku

Uchwała Nr 41/186/2019 w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok"
Uchwała Nr 41/187/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 41/188/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 41/189/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 40 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 października 2019 roku

Uchwała Nr 40/182/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/175/2019 w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 40/183/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 40/184/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 40/185/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 39 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 października 2019 roku

Uchwała Nr 39/180/2019 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości wraz z odsetkami zaległej odpłatności Moniki Fusch za usługi noclegowe w Bursie Szkolnej
Uchwała Nr 39/181/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 38 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 września 2019 roku

Uchwała Nr 38/173/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 38/174/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 38/175/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 38/176/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 38/177/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 38/178/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 38/179/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok


Uchwały z 37 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 września 2019 roku

Uchwała Nr 37/164/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu ERASMUS+
Uchwała Nr 37/165/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 418 relacji Reńska Wieś DK Nr 45 - Kędzierzyn-Koźle DK Nr 40 do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 37/166/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 1448 Grocholub - Poborszów do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 37/167/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok"
Uchwała Nr 37/168/20219 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 37/169/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 37/170/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 37/171/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Uchwała Nr 37/172/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu


Uchwały z 36 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 września 2019 roku

Uchwała Nr 36/162/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi obejmującej działkę nr 687 obręb Ucieszków do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 36/163/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 35 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 września 2019 roku

Uchwała Nr 35/159/2019 w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 35/160/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 35/161/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 34 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 02 września 2019 roku

Uchwała Nr 34/152/2019 w sprawie uzgodnienia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa
Uchwała Nr 34/153/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego
Uchwała Nr 34/154/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr 34/155/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Nr 3
Uchwała Nr 34/156/2019 w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2020 rok
Uchwała Nr 34/157/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 34/158/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 33 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Uchwała Nr 33/140/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 33/141/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 33/142/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 33/143/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 33/144/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 33/145/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 33/146/2019 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 33/147/2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku
Uchwała Nr 33/148/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 33/149/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 33/150/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 33/151/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 32 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 30 lipca 2019 roku

Uchwała Nr 32/131/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 32/132/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 32/133/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
Uchwała Nr 32/134/2019 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenu położonego w obrębie Solarnia
Uchwała Nr 32/135/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 32/136/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 32/137/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 32/138/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela jednorazowo zastępującego dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
Uchwała Nr 32/139/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela jednorazowo zastępującego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jago nieobecności


Uchwały z 31 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 lipca 2019 roku

Uchwała Nr 31/127/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 31/128/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 31/129/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 31/130/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Uchwały z 30 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 03 lipca 2019 roku

Uchwała Nr 30/118/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce - etap 2
Uchwała Nr 30/119/2019  w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówień na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 30/120/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 30/121/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 30/122/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 30/123/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 30/124/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 30/125/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 30/126/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 29 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 29/115/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 29/116/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 29/117/2019  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok


Uchwały z 28 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 28/109/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 28/110/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 28/111/2019 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połenieckich
Uchwała Nr 28/112/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej - droga powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej - droga powiatowa Nr 2988S w miejscowości Toszek
Uchwała Nr 28/113/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 28/114/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 26 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 06 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 26/105/2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 26/106/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 26/107/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 26/108/2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 25 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 25/102/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 25/103/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 25/104/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 24 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 21 maja 2019 roku

Uchwała Nr 24/100/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 24/101/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 23 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 maja 2019 roku

Uchwała Nr 23/95/2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Uchwała Nr 23/96/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”
Uchwała Nr 23/97/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego od 2017 r.
Uchwała Nr 23/98/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Nikel Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w ramach przystąpienia, realizacji i rozliczania projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uchwała Nr 23/99/2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do składania w imieniu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna RPO WO 2014-2020


Uchwały z 22 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 maja 2019 roku

Uchwała Nr 22/88/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 22/89/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 22/90/2019  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 22/91/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 22/92/2019 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów i nagród
Uchwała Nr 22/93/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/214/2004 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów używania telefonów służbowych stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 22/94/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 21 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 maja 2019 r.

Uchwała Nr 21/78/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 21/79/2019 sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 21/80/2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/211/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
Uchwała Nr 21/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik automatyk - symbol 311909
Uchwała Nr 21/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie:  technik programista - symbol 351406
Uchwała Nr 21/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik rachunkowości - symbol 431103
Uchwała Nr 21/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik reklamy - symbol 333907
Uchwała Nr 21/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w roku szkolnym 2019/2020 w Technikum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu kształcenia w zawodzie: technik organizacji turystyki - symbol 422104
Uchwała Nr 21/86/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Dworcowej w Dziergowicach do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 21/87/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn." "Budowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą"


Uchwały z 20 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Uchwała Nr 20/75/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 20/76/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 20/77/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 19 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Uchwała Nr 19/68/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 19/69/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 19/70/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 19/71/2019 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 12 szt. drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 19/72/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 19/73/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu"
Uchwała Nr 19/74/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu"


Uchwały z 17 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku

Uchwała Nr 17/64/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Uchwała Nr 17/65/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 17/66/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 17/67/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach przygotowania i złożenia do dofinansowania projektów współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych


Uchwały z 16 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 marca 2019 roku

Uchwała Nr 16/57/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 16/58/2019 w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji udzielania świadczeń nocy i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
Uchwała Nr 16/59/2019 w sprawie ustalenia od dnia 1 kwietnia 2019 r. wysokości świadczeń pieniężnych dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 16/60/2019 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na odznakach honorowych "Tarcza Świętego Floriana" oraz "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego"
Uchwała Nr 16/61/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok
Uchwała Nr 16/62/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 16/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 15 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 marca 2019 roku

Uchwała Nr 15/52/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 15/53/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 15/54/2019 w sprawie przekazania umową darowizny worków przeciwpowodziowych stanowiących mienie ruchome Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rzecz gmin: Cisek i Reńska Wieś
Uchwała Nr 15/55/2019 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 15/56/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 14 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05 marca 2019 roku

Uchwała Nr 14/48/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 14/49/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 14/50/2019 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 14/51/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019


Uchwały z 13 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńśko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 13/45/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 13/46/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 13/47/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok


Uchwały z 12 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 12/42/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 12/43/2019 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2019 rok
Uchwała Nr 12/44/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim


Uchwały z 11 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 11/40/2019 w sprawie ustalenia wywoławczych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 11/41/2019 w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu do reprezentowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami III" realizowanego od 2018 r.

Uchwały z 10 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 10/35/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 10/36/2019 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 10/37/2019 w sprawie przyjęcia do współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2019 roku
Uchwała Nr 10/38/2019 w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok
Uchwała Nr 10/39/2019 w sprawie przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu


Uchwały z 9 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 9/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019
Uchwała Nr 9/30/2019 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 9/31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie w całości wraz z odsetkami zaległej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Uchwała Nr 9/32/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 9/33/2019 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
Uchwała Nr 9/34/2019  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie realizacji programu ERASMUS+


Uchwały z 8 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 8/28/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Ignacego Mościckiego w Kędzierzynie-Koźlu"


Uchwały z 7 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 08 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 7/24/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4/11/2018 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie  Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w Punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr 7/25/2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Uchwała Nr 7/26/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2019
Uchwała Nr 7/27/2019 w sprawie korekty projektu wieloletniej prognozy finansowej


Uchwały z 6 posiedzenia Zarządu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 6/23/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok


Uchwały z 5 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 5/17/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 5/18/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 5/19/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 5/20/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
Uchwała Nr 5/21/2018 w sprawie wyrażenia opinii nt. przebiegu drogi gminnej nr 107690 O na obszarze Gminy Reńska Wieś w zakresie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 5/22/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu


Uchwały z 4 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 4/8/2018 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Uchwała Nr 4/9/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy linik kolejowej nr 136 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie
Uchwała Nr 4/10/2018 w sprawie powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr 4/11/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn- Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr 4/12/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 r., w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
Uchwała Nr 4/13/2018 w sprawie upoważnienia do podpisywania umów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2019 roku
Uchwała Nr 4/14/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 4/15/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 4/16/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok


Uchwały z 2 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 04 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 2/7/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok


Uchwały z 1 posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 1/1/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 1/2/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 1/3/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2018 rok
Uchwała Nr 1/4/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 1/5/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 1/6/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia wewnętrznej drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii drogi gminnej